บริการ และกระบวนการสรรหาพนักงานของเรา

การสรรหาและเลือกบุคคลที่เหมาะสม เพื่อเข้าทำงานในองค์กรของคุณเป็นสิ่งสำคัญที่มีผลต่อความสำเร็จของธุรกิจ แต่การค้นหาพนักงานที่มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการขององค์กรอาจเป็นภาระกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ด้วยบริการสรรหาพนักงานจากเรา ช่วยให้คุณลดภาระงานของทีม HR ได้ ทั้งยังช่วยให้คุณสามารถเจรจาต่อรองเงินเดือน และสวัสดิการอื่นๆกับพนักงานใหม่ได้อย่างคล่องตัว

บริการของเรามีกระบวนการสรรหาพนักงานที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าในทุกขั้นตอน เพื่อส่งมอบบริการที่มีคุณภาพ มีการตรวจสอบข้อมูล เช็คประวัติเบื้องหลังของผู้สมัคร การสัมภาษณ์เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรม บุคลิกเบื้องต้น และทำให้ทราบถึงรายละเอียดนอกเหนือจากใบสมัคร เช่น Soft Skill ของผู้สมัครด้วย เมื่อทำการสัมภาษณ์แล้ว เรามีการเตรียมตัวก่อนการเริ่มงานให้ผู้สมัครด้วย โดยการอบรมทั้งการดำรงชีวิตร่วมกันในที่ทำงาน การพัฒนาศักยภาพ จรรยาบรรณ และเทคนิคในตำแหน่งงาน

Orchid Jobs ให้ความสำคัญต่อการบริการ ความประทับใจ และความเชื่อใจของลูกค้า ทั้งด้านคุณภาพ ความรวดเร็ว และการรับประกัน เพราะเรามีทีมสรรหาที่มีคุณภาพอยู่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ มุ่งเน้นคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า และตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างเต็มประสิทธิภาพ บริการของเรามีความหลากหลาย สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของคุณ ดังนั้น หากคุณกำลังมองหาบริการสรรหาพนักงานประจำที่มีคุณภาพ และเหมาะสมกับความต้องการขององค์กรของคุณ โปรดติดต่อเรา และเราจะมอบบริการที่ดีที่สุดให้กับคุณ

Background Check

ขั้นตอนแรกของการสรรหาที่ดีคือการตรวจสอบข้อมูลของผู้สมัครให้ครบถ้วน ตรงตามความต้องการของลูกค้ามากที่สุด และเพื่อตรวจสอบว่าข้อมูลที่ผู้สมัครแจ้งมานั้นเป็นจริงหรือไม่

 • ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวผู้สมัคร
 • ตรวจสอบข้อมูลการติดต่อ
 • ตรวจสอบข้อมูลส่วนประวัติการศึกษา
 • ตรวจสอบข้อมูลส่วนประสบการณ์ทำงาน
 • ตรวจสอบข้อมูลใบรับรอง กรณีตำแหน่งงานที่ต้องใช้ทักษะพิเศษ
 • ตรวจสอบข้อมูลเชิงลึก เช่น การผ่านงานองค์กรหรือประเภทธุรกิจแบบใดมา

Interview

เป็นขั้นตอนหนึ่งของการคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานให้เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ และวัฒนธรรมขององค์กร การสัมภาษณ์ มีจุดมุ่งหมายเพื่อทำให้ทราบรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับผู้สมัครมากขึ้นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในใบสมัคร

ขั้นตอนการสัมภาษณ์

 • กำหนดหัวข้อคำถามให้ตรงกับลักษณะของงาน
 • ระบุเป้าหมายการสัมภาษณ์งานให้ชัดเจน เช่น ต้องการคัดสรรจากบุคลิกภาพเป็นพิเศษ
 • สอบถามเกี่ยวกับการผ่านงานองค์กร หรือประเภทธุรกิจแบบใดมา
 • เลือกตั้งคำถามเพื่อเป็นเกณฑ์การตัดสินใจว่าผู้สมัครเหมาะกับองค์กรมากน้อยแค่ไหน
 • เปิดโอกาสให้ผู้สมัครตั้งคำถาม เพื่อดูความสนใจของผู้สมัครเกี่ยวกับองค์กร หรือตำแหน่งงานของบริษัทลูกค้า

Soft Skill Test

การทดสอบ Soft Skill เพื่อให้ได้รู้ถึงความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของผู้สมัครได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยทำการทดสอบ Soft Skill นี้ จะรวมไปถึงการวิเคราะห์ภาวะผู้นําที่ดี หรือทฤษฎีภาวะผู้นําตามสถานการณ์อีกด้วย

ตำแหน่งงานที่ควรทำ Soft Skill

 • ตำแหน่งงานด้านบริหารจัดการ
 • ตำแหน่งงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • ตำแหน่งงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ตำแหน่งงานด้านการออกแบบ
 • ตำแหน่งงานด้านการตลาด
 • ตำแหน่งงานด้านการขาย
 • ตำแหน่งงานด้านบริการ
 • ตำแหน่งงานด้านที่ต้องใช้ทักษะการสื่อสาร เช่น ล่าม นักแปล

Training Course

การเตรียมตัวก่อนเริ่มงานแบ่งเป็น 2 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับพนักงาน กลุ่มวัยทำงาน

 • การแก้ไขปัญหา ลดความขัดแย้ง และกล้าตัดสินใจในกระบวนการทำงาน
 • การพัฒนาตนเอง บริหารชีวิตไปสู่ความสำเร็จและมั่นคง
 • ก้าวไปสู่ภาวะผู้นำ รอบคอบในการทำงานเพื่อให้ทำงานได้ตามเป้าหมายขององค์กร
 • การวางตัว ทำงานร่วมกันเป็น Teamwork Projects ที่ดี
 • การซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้ร่วมงาน
 • จรรยาบรรณ และทัศนคติ สร้างจิตสำนึกที่ดีต่อองค์กร มีความรักองค์กร
 • เทคนิคการทำงานแบบเชิงรุกอย่างมั่นใจในสายวิชาชีพ
 • ทำงานเชิงบวกไม่ยอมแพ้กับปัญหา
 • การสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ที่ดี ในสายงานและข้ามสายงาน
 • หลักสูตรของตำแหน่งงานที่ได้รับผิดชอบ และการบริหารเรื่องเวลา

2. หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับกลุ่มนักศึกษาจบใหม่ที่กำลังหางานทำ

 • การพัฒนาบุคลิกภาพและการปรับตัวเข้าสู่วัยทำงาน
 • การวางแผนเป้าหมายในชีวิตสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน
 • การพัฒนาตนเองไปสู่ความสำเร็จในชีวิตอย่างมั่นคง
 • มั่นใจในข้อดีของตัวเองและเชื่อมั่นว่าตัวเองมีจุดเด่น
 • การสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน
 • การพัฒนาทักษะ และความคิดมาประยุกต์ใช้ในงาน
 • จรรยาบรรณ และทัศนคติ สร้างจิตสำนึกที่ดีต่อองค์กร รักองค์กร
 • เห็นคุณค่าของตำแหน่งงาน ภูมิใจในตนเอง และไม่หยุดพัฒนาตนเอง

Customer Service

ORCHIDJOBS.COM เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการบริการ ความประทับใจหลังจากได้ให้บริการลูกค้า การทำให้ลูกค้าเชื่อใจและไว้วางใจในธุรกิจ บริการของเราคือการรักษาลูกค้าไว้ ด้วยการรักษาคุณภาพ เน้นความรวดเร็ว และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น

นอกเหนือจากคุณภาพของสินค้าหรือบริการแล้ว สิ่งที่ขาดไม่ได้อีกประการ คือ ความรวดเร็ว หมายถึง การตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า

Agility Talent Pool Seeking

เราคือผู้เชี่ยวชาญในการสรรหาบุคลากรมีศูนย์ให้บริการทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ซึ่งในแต่ละศูนย์จะดูแลและให้บริการลูกค้าทุกจังหวัดในแต่ละภูมิภาคนั้นๆ อาทิ

 • ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร
 • ภาคตะวันออก ชลบุรี
 • ภาคใต้ นครศรีธรรมราช
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น
 • ภาคเหนือ เชียงใหม่

ผู้เชี่ยวชาญของเรามีเครือข่ายพันธมิตรในการสรรหาบุคลากรประจำพื้นที่ และดูแลกิจกรรมการสรรหาในแต่ละภาคตลอดทั้งปี ทั้งการสรรหาบุคลากรที่มีประสบการณ์ นักศึกษาจบใหม่ พนักงานชั่วคราว หรือแรงงานทักษะเฉพาะด้าน
เรามีโครงการเสริมสร้างทักษะ ความรู้ การเพิ่มศักยภาพในด้านต่างๆ ทั้งฝั่งผู้ประกอบการ และฝั่งผู้สมัครงานในพื้นที่เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายมีความพร้อมตลอดเวลาในการพัฒนาตัวเองและพร้อมทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ แม้กระทั่งฝั่งผู้ประกอบการ บริษัทเรายังมีโครงการเพิ่มศักยภาพในการบริหารงาน การขับเคลื่อนองค์กรต่างๆ เพื่อนำไปปรับใช้กับองค์กรของท่าน ส่วนฝั่งผู้สมัครงาน เราก็มีโครงการพัฒนาทักษะ การเตรียมความพร้อมก่อนการทำงาน การพัฒนาตนเอง ตั้งแต่ในรั้วมหาวิทยาลัย จนถึงผู้มีประสบการณ์ทั่วไป เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพเข้าทำงานกับองค์กรของท่าน
เรามุ่งเน้นคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า และตอบสนองความต้องการให้ลูกค้าอย่างเต็มประสิทธิภาพ เพราะเรารู้ดีว่าพฤติกรรม วัฒนธรรมองค์กร การทำงานในแต่ละพื้นที่แตกต่างกัน เราจึงมีศูนย์ดูแลลูกค้าและสรรหาในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ เราพร้อมดูแลคุณในทุกที่ ทุกภูมิภาคของไทย

กระบวนการสรรหาพนักงานที่มีคุณภาพ