fbpx
26มี.ค.

นายจ้าง ลูกจ้างควรรู้ 10 กฎบริษัท ที่อาจจะขัดกฎหมายแรงงาน

“กฎบริษัท” หมายถึง กฎเกณฑ์ที่พนักงานในบริษัทต้องปฏิบัติตาม และการตั้งกฎบริษัทควรตั้งให้สอดคล้องกับกฎหมายและความเชื่อมั่นของสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในบริษัท กฎบริษัทสามารถเป็นทั้งกฎภายในที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการภายในบริษัทเองและกฎภายนอกที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของบริษัท ซึ่งทั้งทางพนักงาน และบริษัทจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันความเสี่ยงทางกฎหมายไม่ให้เกิดการฟ้องร้อง หรือเรียกร้องในภายหลัง

การละเมิดกฎบริษัทอาจทำให้บริษัทเผชิญกับความเสี่ยงทางกฎหมายและความเสียหายในภาพลักษณ์ การสร้างกฎเกณฑ์ของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายเป็นหน้าที่สำคัญของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในบริษัทในการบริหารจัดการกฎเกฑ์ให้มีประสิทธิภาพและมั่นคงในระยะยาว

วันนี้จะมาแนะนำ 10 กฎบริษัท ที่อาจะขัดกฎหมายแรงงาน ที่นายจ้าง ลูกจ้างควรรู้

1.หักค่าจ้างเมื่อลาป่วย พนักงานมีสิทธิ์ ลาป่วย ได้เท่าที่ป่วยจริง โดยได้รับค่าจ้างเท่ากับวันทำงานปกติไม่เกิน 30 วันทำงาน ต่อปี จะหักเงินไม่ได้ยกเว้นจะสืบทราบว่าป่วยเท็จ ว่าขาดงานและตัดค่าจ้างในวันนั้น หรือออกใบเตือนได้

2.หักค่าจ้างเมื่อลากิจ ลูกจ้างมีสิทธิ์ ลากิจ ต้องจ่ายค่าจ้างให้ตามปกติไม่เกิน 3 วันทำงาน ต่อปี แต่ถ้าลูกจ้างใช้สิทธิ์ ลากิจ หรือ ลาป่วย บ่อยเกินไป ก็นำมาเป็นเกณฑ์ในการประเมินทดลองงานได้ รวมถึงประเมินผลงานการปรับขึ้นเงินเดือนหรือโบนัสได้

3.ทำงานไม่ครบปี ไม่มีสิทธิ์ลาพักร้อน  เมื่อทำงานครบ 1 ปี นายจ้างมีหน้าที่กำหนดวันหยุดพักผ่อนประจำปีหรือวัน ลาพักร้อน ให้ไม่น้อยกว่า 6 วันทำงาน ต่อปี และจ่ายค่าจ้างเท่ากับวันทำงานปกติ

4.ไม่จ่ายค่าล่วงเวลาตามกฎหมาย ในวันทำงานปกติ หากให้ทำงานล่วงเวลา ต้องจ่าย ค่าล่วงเวลา ให้ทั้งพนักงานรายเดือนและรายวน 1.5 เท่าของค่าจ้างต่อชั่วโมง และถ้าสั่งให้มาทำงานในวันหยุด ต้องจ่าย ค่าล่วงเวลา สำหรับพนักงานรายเดือน 1 เท่า พนักงานรายวัน 2 เท่า แต่ถ้าให้ทำงานล่วงเวลาในวันหยุด ต้องจ่าย ค่าล่วงเวลา ให้พนักงานทุกประเภท 3 เท่าของค่าจ้างต่อชั่วโมง

5.ไม่จ่ายค่าล่วงเวลาวันหยุดประเพณี นายจ้างต้องประกาศวันหยุดตามประเพณีให้ลูกจ้างได้หยุดงานและได้รับค่าจ้างตามปกติไม่น้อยกว่า 13 วัน ต่อปี (รวมวันแรงงานแห่งชาติแล้ว) แต่ถ้าถึงวันหยุดแล้วสั่งให้มาทำงาน ก็ต้องจ่ายค่าทำงานในวันหยุด ตามอัตราค่าล่วงเวลา

6.เวลาพักน้อยกว่า 1 ชั่วโมงต่อวัน ทำงานติดต่อกันมาแล้วไม่เกิน 5 ชม. ต้องจัดเวลาพักระหว่างการทำงานให้ลูกจ้างไม่น้อยกว่า 1 ชม.ต่อวัน

7.ไม่มีวันหยุดประจำสัปดาห์ นายจ้างต้องจัดวันหยุดประจำสัปดาห์ให้อย่างน้อย 1 วัน ต่อสัปดาห์  ถ้ายังสั่งให้มาทำงานก็ต้องจ่าย ค่าล่วงเวลา ตามกฎหมาย

8.ลดเงินเดือน ลดตำแหน่ง  หากลูกจ้างไม่ยินยอม ไม่สามารถลดเงินเดือนหรือลดตำแหน่งได้ หรือแม้เป็นการลดตำแหน่งแต่เงินเดือนเท่าเดิม ถือว่าไม่เป็นคุณกับลูกจ้าง หากไม่ทำตามก็ไม่ถือว่าเป็นการขัดคำสั่ง และหากเลิกจ้าง ลูกจ้างก็มีสิทธิ์ฟ้อง

9.บังคับลาออก ถือเป็นการบีบให้ลาออก แม้ลูกจ้างจะเซ็นไปแล้วก็ฟ้องศาลได้เช่นกัน โดยนายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชย (กรณีทำงานครบ 120 วัน) และสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า

10.เลิกจ้างกะทันหัน การบอกเลิกสัญญาทั้งฝ่ายนายจ้างลูกจ้าง ต้องบอกล่วงหน้า 1 งวดการจ่ายค่าจ้าง กรณีเลิกจ้างกะทันหัน ต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และหากทำงานครบ 120 วันก็ต้องจ่ายค่าชดเชย

ที่มา : Jobbkk