fbpx

เกี่ยวกับ Orchid Jobs

Why choose us

Who we are

The Professional Recruitment Services.

ORCHIDJOBS.COM เริ่มต้นจากความสําเร็จของ บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอทคอม จํากัด
จากการประกาศตําแหน่งงานและสรรหาพนักงานให้แก่บริษัทชั้นนําทั่วไทยมากกว่า 60,000 บริษัท ตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา และในปี 2547 บริษัทได้ขยายธุรกิจการให้บริการด้านการสรรหาที่มีคุณภาพมากขึ้นและเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า จึงได้มีการจัดตั้ง บริษัท ORCHIDJOBS.COM ขึ้นเพื่อเป็นการสรรหาบุคลากร Premium เพื่อให้ตรงกับคุณสมบัติที่ลูกค้าต้องการ โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการสรรหาเฉพาะทางและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสายงานวิชาชีพ มีจุดเด่นในการมุ่งใช้กลยุทธ์เชิงรุกและเพิ่มช่องทางการสรรหาให้หลากหลายและตรงกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด รวมทั้งเรามีบริการลูกค้าครอบคลุมทั่วประเทศ เรามีทีมงานคุณภาพและเชี่ยวชาญ ในการสรรหากระจายทุกที่เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทั่วถึง

ติดต่อเจ้าหน้าที่สรรหาผู้เชี่ยวชาญของเราได้ที่ 0-2514-7499

ORCHIDJOBS.COM เป็นบริษัทสรรหาพนักงานและพัฒนาบุคลากร เตรียมความพร้อมทักษะการพัฒนาความสามารถให้มีศักยภาพในด้านต่างๆ ก่อนสู่สถานประกอบการ รวมทั้งการทดสอบทัศนคติ คุณสมบัติในการทํางานของบุคลากร โดยเรามีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ผ่านประสบการณ์ในการคัดสรรบุคลากรให้กับบริษัทชั้นนําทั่วไทย และเรายังมีการวิเคราะห์พฤติกรรมแรงงานเพื่อให้ได้บุคลากรที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน นอกจากนี้เรายังมีศูนย์ประจําส่วนภูมิภาคทั่วประเทศเพื่อให้บริการลูกค้า สถานประกอบการต่างจังหวัด หรือสาขาภูมิภาค ทําให้เรามีพื้นที่ครอบคลุมดูแลทั่วไทย มีการบริการลูกค้าให้คําปรึกษา คําแนะนําและการช่วยเหลือลูกค้า โดยผู้เชี่ยวชาญในการสรรหาแต่ละพื้นที่เพื่อความรวดเร็ว และตอบสนองความต้องการของลูกค้า

12 จุดเด่นที่ต้องใช้ ORCHIDJOBS.COM

เกี่ยวกับเรา