ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและ การเงิน

สถานที่ปฏิบัติงาน : ซอยอินทามระ8 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 12130

ประเภทธุรกิจ :  Custom Software Development

เงินเดือน :  40,000-55,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย/หญิง (อายุ 32-40 ปี)
 • ปริญญาตรี สาขา การบัญชี การเงินและธนาคาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีรถยนต์และใบขับขี่
 • มีประสบการณ์ 5 ขึ้นปีขึ้น ในตำแหน่งงานผู้จัดการฝ่ายบัญชี การเงิน
 • เริ่มงานได้ทันที (จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มี CPD (Continuing Professional Development )
 • มีความรู้เรื่องหลักการทางบัญชี ภาษี และการควบคุมบัญชีภายใน การวางระบบงานบัญชีได้อย่างดี
 • สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันและเวลาอันจำกัดได้ดี
 • ความเป็นผู้นำ มีทักษะการบริหารจัดการ และสอนงานทีมงานได้ดี
 • มีความสามารถในการสื่อสารและการนำเสนอที่ดี
 • กระตือรือร้น และตอบสนองอย่างรวดเร็ว เปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา

ลักษณะงาน / หน้าที่รับผิดชอบ :

 • คอยตรวจเช็คบัญชีลูกค้าอย่างสม่ำเสมอเพื่อแน่ใจว่าบัญชีลูกค้าแต่ละรายนั้นไม่มีปัญหารายการทุกรายการได้ดำเนินการจนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
 • ติดตามทวงถามเงินจากลูกค้าที่ขาดการชำระเงินซึ่งเลยกำหนดเวลาแล้ว
 • จัดทำInvoiceพร้อมทั้งบันทึกบัญชี
 • ออกใบเสร็จรับเงินใบกำกับภาษี
 • บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการรับชำระหนี้จากลูกหนี้
 • สรุปยอดลูกหนี้คงเหลือประจำสัปดาห์
 • จัดทำรายงานวิเคราะห์อายุลูกหนี้ประจำเดือน
 • ควบคุมการตรวจสอบเอกสารการรับจ่าย
 • ตรวจสอบการรายงานการรับจ่ายเงินประจำวันกับเงินที่รับจริง
 • ควบคุมดูแลการจ่ายเงินให้ผู้ขาย/ลูกค้า/พนักงาน
 • ตรวจสอบเงินสดในบัญชี,ตรวจสอบแผนการใช้เงินสดและตรวจสอบยอดเช็คที่อยู่ในมือกับยอดเช็คที่ผู้ขายยังไม่ขึ้นเงิน
 • ประมาณรายรับรายจ่าย และทำรายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน
 • ตรวจสอบรายงานกับหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย
 • ตรวจสอบรายงานการจ่ายเงินสดย่อย
 • วางแผนและคำนวณเงินเพื่อชำระหนี้ ของบริษัทในแต่ละวันและเดือนทั้งระบบ
 • สรุปรายงานเกี่ยวกับรายการเคลื่อนไหว บัญชีเงินฝากธนาคาร
 • จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับการทำหนังสือค้ำประกัน L/G และติดตามหนังสือค้ำประกันที่ครบกำหนดส่งคืนธนาคาร
 • จัดเตรียมงบการเงินรายเดือน เตรียมงบประจำปี และรายงานประจำปี
 • ประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบบัญชี
 • วางแผนควบคุมจัดทำรายงานภาษีอากรเพื่อนำส่งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องและตรงเวลา
 • ติดต่อประสานงานกับธนาคารในเรื่องการเงินต่างๆ

สวัสดิการเพิ่มเติม

 • สวัสดิการเป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ

To apply for this job please visit forms.gle.