fbpx

ผู้จัดการฝ่ายผลิต

ที่อยู่บริษัท อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

เงินเดือน 50,000 – 65,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย/หญิง

อายุ(ปี) : 35 – 45 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขา วิศวกรรมอุดสาหการ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์(ปี) : ประสบการณ์การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 5-10 ปี (ประสบการณ์ตรงบริหารการผลิต)

คุณสมบัติด้านความรู้และความสามารถ

1) หากมีความรู้โปรแกรม Microsoft Dynamics AX จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2) มีความรู้ด้านระบบบริหารคุณภาพ ISO Standard
3) มีประสบการณ์สายงานธุรกิจด้านการพิมพ์ การผลิตบรรจุภัณฑ์
4) ใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft office ได้ดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1) ประสานงานกับฝ่ายวางแผนการผลิต เพื่อรับแผนการผลิต ที่ฝ่ายวางแผนการผลิตจัดทำขึ้น และนำใช้เป็นแนวทางกำหนดเป้าหมายในการทำงานของทุกแผนก
2) ตรวจสอบความพร้อมในการผลิต ทุกขั้นตอนมีความพร้อมทำงานโดยไม่เกิดการหยุดชะงัก เนื่อง จาก ปัญหาจากเครื่องจักร กำลังแรงงานไม่เพียงพอ ขาดแคลนวัตถุดิบ
3) ข้อมูลการผลิตและต้นทุนการผลิตต้องถูกต้องทันเวลา
4) มอบหมายและสั่งการให้แต่ละโซน รับผิดชอบในการทำงานแต่ละขั้นตอน นับจากขั้นตอนการซีลค์(ใบ)จนถึงขั้นตอนการเย็บ/DFOM
5) ติดตามความคืบหน้าในการทำงานของแต่ละกระบวนการผลิตและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงาน ได้ทันเวลา
6) ลดปัญหาจากความสูญเสียที่เกิดจาก Waste & Defect เพื่อลดค่าใช้จ่ายที่เกิดจาก Waste & Defect ในกระบวนการผลิต
7) กระตุ้นขวัญกำลังใจพนักงาน เพื่อให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุขและส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ร่วมกันทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย
8) การบริหารต้นทุนการผลิต เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายในการผลิต
9) การประเมินผลการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
10) ปรับปรุงกระบวนการทำงาน เพื่อลดขั้นตอนการทำงาน ให้พนักงานทำงานได้ง่ายขึ้น เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน
11) การบริหารความปลอดภัย เพื่อให้พนักงานมีความปลอดภัยตลอดระยะเวลาที่อยู่ในสถานที่ทำงาน
12) ส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้แก่คลังสินค้า เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ได้รับการจัดเก็บดูแลควบคุมและบริหารจัดการอย่างมีระบบ
13) ดูแลและควบคุมคุณภาพสินค้า ให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด
14) ควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามระบบมาตรฐานที่กำหนด

สวัสดิการ

  • ประกันสังคม
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

สวัสดิการอื่นๆ

  • ค่าตำแหน่ง
  • ค่าที่พัก
  • โบนัส

To apply for this job please visit forms.gle.