fbpx

ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์บัญชี (Accounting Analysis Manager)

ที่อยู่บริษัท สมุทรสาคร(กระทุ่มแบน)

เงินเดือน 40,000 – 60,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติ

เพศ : ไม่ระบุ

อายุ(ปี) : 28 – 50

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี – ปริญญาโท

ประสบการณ์(ปี) : 3 – 5

คุณสมบัติด้านความรู้และความสามารถ

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี – การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในงานด้านวิเคราะห์บัญชี,ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ,ด้านบัญชีทรัพย์สิน 5 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ความเข้าใจด้านมาตรฐานการบัญชี ภาษี และการควบคุมบัญชีภายใน สามารถจัดทำงบการเงินรวมและปิดงบบัญชีได้
 • มีความเป็นผู้นำ มีความน่าเชื่อถือ มีความสามารถการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาอย่างได้เป็นระบบ
 • มีความรู้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS) และต้องมีใบอนุญาตเท่านั้น
 • มีใบผู้สอบบัญชีรับอนุญาต CPD,CPA
 • สามารถใช้โปรแกรมบัญชี ERP เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
 • มีความรอบขอบ ความซื่อสัตย์ และรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี

สวัสดิการ

 • ประกันชีวิต
 • ประกันสุขภาพ
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ประกันสังคม
 • ตามข้อตกลงของบริษัท

สวัสดิการอื่นๆ

– มีชุดฟร์อมพนักงงาน
– ปรับเงินเดือนประจำปี
– ท่องเที่ยวประจำปี

To apply for this job please visit forms.gle.