fbpx

ผู้จัดการวิศวกรรมการผลิต

ที่อยู่บริษัท อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

เงินเดือน 40,000 – 50,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย/หญิง

อายุ(ปี) : 35 – 40 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปริญญาโท สาขา วิศวกรรม

ประสบการณ์(ปี) : 5 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติด้านความรู้และความสามารถ

1) มีประสบการณ์ทำงานด้านวิศวกรรมกระบวนการผลิต
2) สามารถใช้ Program PLC ได้เป็นอย่างดี
3) สามารถใช้ Program AutoCAd ได้เป็นอย่างดี
4) สามารถใช้ Program SolidWork ได้เป็นอย่างดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1) วิเคราะห์และพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
2) ดูแลและสนับสนุนวิศวกรฝ่ายผลิต (Production Engineer) ในการปฏิบัติงานด้านการผลิต
3) เป็นผู้นำในการทำ Projects ต่างๆที่เกี่ยวกับทดลองผลิตภัณฑ์ใหม่และพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมร่วมกับฝ่ายวิจัยและพัฒนาและฝ่ายผลิตเพื่อให้สามารถกำหนดแนวทางในการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4) วางแผนและควบคุมการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักรในฝ่ายผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
5) จัดทำโครงการและบริหารโครงการเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต
6) จัดทำโครงการและบริหารโครงการเพื่อบริหารจัดการคุณภาพของกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
7) จัดทำโครงการและบริหารโครงการเพื่อควบคุมและกำกับดูแลการจัดการความปลอดภัยในการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ในกระบวนการผลิต
8) จัดทำโครงการและบริหารโครงการเพื่อการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรด้านวิศวกรรม
9) จัดทำโครงการและบริหารโครงการเพื่อการลดความสูญเสียในกระบวนการผลิต
10) งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ

  • ประกันสังคม
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

สวัสดิการอื่นๆ

  • โบนัส

To apply for this job please visit docs.google.com.