fbpx

ผู้จัดการส่วนบริหารโรงงาน

ที่อยู่บริษัท อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

เงินเดือน 80,000 – 120,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย/หญิง

อายุ(ปี) : 40 – 45 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ปริญญาโท สาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์

ประสบการณ์(ปี) : ประสบการณ์ทำงานด้านบริหารจัดการโรงงาน ไม่น้อยกว่า 5 ปี

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. บริหารจัดการ วางแผนและควบคุมการดำเนินงานในส่วนของโรงงาน
2. บริหารจัดการ วางแผนและควบคุมการดำเนินงานให้การส่งมอบสินค้าได้ทันเวลาและครบถ้วน
3. บริหารจัดการ วางแผนและควบคุมระดับของ Inventory ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
4. บริหารจัดการ วางแผน และควบคุมข้อร้องเรียนของลูกค้า
5. บริหาร วางแผนและควบคุมอัตรากำลังคนของส่วนโรงงานให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
6. บริหาร วางแผนและควบคุมงบประมาณในส่วนของโรงงานให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
7. ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการดำเนินงานในส่วนของโรงงาน
8. ปรับปรุงและสนับสนุนให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตหรือลดต้นทุนในกระบวนการ
9. พัฒนาบุคลากรในส่วนของโรงงาน ตามนโยบายการพัฒนาบุคลากรขององค์
10. ดูแลละส่งเสริมในเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานในส่วนของโรงงาน

สวัสดิการ

  • ประกันสังคม
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

สวัสดิการอื่นๆ

  • ค่าตำแหน่ง
  • โบนัส
  • ค่าที่พัก

To apply for this job please visit forms.gle.