fbpx

ผู้จัดการแผนกซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า

ที่อยู่บริษัท เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

เงินเดือน 35,000 – 45,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย/หญิง

อายุ(ปี) : 30 – 45 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ / วิศวกรรมไฟฟ้า / วิศวกรรมหุ่นยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์(ปี) : ประสบการณ์ ด้านการซ่อมบำรุงแก้ไขเครื่องใช้ไฟฟ้า ในระดับหัวหน้างาน 3 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติด้านความรู้และความสามารถ

1. มีประสบการณ์ควบคุมทีมงานช่าง ในสายงานหัวหน้าแผนกซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ
2. มีทักษะความชำนาญ ในเรื่องการบริหารจัดการการทำงานบนระบบ Software ที่บริษัทฯ กำหนดไว้
3. ทักษะการใช้ Excel หรือ google sheet ได้อย่างดีเยี่ยม
4. มีประสบการณ์ควบคุมพนักงานในทีม บริหารคนได้ (มีลูกทีมประมาณ 10 คนขึ้นไป)
5. มีทักษะในการบริหารคน สามารถทำงานกันเป็นทีมกับผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างดี
6. มีความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษในระดับดี
7. หากมีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับหุ่นยนต์ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1) บริหารศูนย์บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ได้มาตรฐาน KPI ของศูนย์บริการ และบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้
2) บริหารและวางแผนการทำงานของทีมช่าง ที่ให้บริการงานซ่อม Onsite ให้บรรลุเป้าหมายเพื่อประสิทธิผลและประสิทธิภาพตาม KPI ที่บริษัทฯ กำหนดไว้
3) ควบคุมดูแลงานด้านการให้บริการลูกค้าของทีมแอดมิน และสร้างความสัมพันธ์อันดีแก่ลูกค้า รวมถึงสร้างความพึงพอใจของลูกค้า
4) ควบคุมดูแลมาตรฐานการซ่อมสินค้าของลูกค้า
5) ดูแลการตอบข้อซักถาม และข้อร้องเรียนของลูกค้า และประสานงานกับหน่วยงาน ช่วยเหลือและแก้ปัญหา และข้อร้องเรียนอื่นๆ ภายในศูนย์บริการ
6) ควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าในการให้บริการ การตอบข้อซักถาม และการจัดการกับข้อร้องเรียนต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ
7) แก้ไขสถานเฉพาะหน้า กรณีที่ทีมงานไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง
8) พัฒนากระบวนการ การทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานภายในศูนย์บริการ
9) สรุปข้อมูลเป็น Report รายงานผู้บริหาร หรือลูกค้าได้
10) วางแผนตารางการทำงานของตัวเองและ ลูกน้องในทีมได้

สวัสดิการ

  • ประกันสังคม
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • ประกันสุขภาพ

สวัสดิการอื่นๆ

  • โบนัส
  • ท่องเที่ยวประจำปี

To apply for this job please visit forms.gle.