• Full Time
  • Anywhere

ติดต่อได้ที่ สมโภชน์ มหา (เท่) Tel/Line 0982827707

หรือ email : somphot_mah@orchidjobs.com

ผู้จัดการแผนกบัญชี (Accounting Manager) 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน

–   กำหนดนโยบายและวางแผนด้านบัญชี ให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานและนโยบายของบริษัท

–   ควบคุมการจัดทำบัญชี การจัดทำงบการเงิน และตรวจสอบการปิดบัญชีรายเดือนและรายปี

–   วิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชี & การเงิน รวมถึงเปรียบเทียบรายได้ – ค่าใช้จ่าย เสนอข้อมูลต่อฝ่ายบริหารเพื่อใช้ในการ ตัดสินใจและวางแผนในการดำเนินงาน

–   ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำภาษีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ปฎิบัติตามกฎเกณฑ์ทางภาษีอากร เพื่อนำส่งต่อหน่วยงานราชการ

–   ควบคุมและตรวจสอบเอกสารการรับ – การจ่าย การบันทึกบัญชี พร้อมทั้งปรับปรุงรายการ ให้ถูกต้องตามหลักการบัญชี

–   ประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอก

–   ดำเนินการวางแผนด้านการเงิน ให้สอดคล้องกับแนวทางและนโยบายของบริษัท

–   ควบคุมดูแลการจัดเตรียม เช็คสั่งจ่าย การรับเงิน การจัดเก็บเงิน การนำเงินฝากธนาคาร รวมทั้งการตรวจสอบความ ถูกต้องของเงินฝากธนาคาร

–   ดำเนินการและติดต่อธุรกรรมทางด้านการเงินกับธนาคารที่เกี่ยวข้อง

– ตรวจสอบข้อมูลเอกสารต่างๆ ด้านรายรับและรายจ่ายของแต่ละโครงการ ให้มีความถูกต้องและทันต่อเวลา

– วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน รวมถึงข้อมูลรายรับและรายจ่ายของโครงการต่างๆ เสนอต่อฝ่ายบริหาร เพื่อใช้ในการตัดสินใจและวางแผนในการดำเนินงาน

– ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารต่างๆ ก่อนเสนอให้ผู้บริหารอนุมัติ

– ดูแล ควบคุมการทำงานของพนักงานในแผนกให้มีประสิทธิภาพ

– ปฎิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัครงาน

–   เพศหญิง-เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี

–   วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี

–   ทำงานวันจันทร์ ถึง วันเสาร์

–   มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ทางด้านบัญชี

–   มีความเชี่ยวชาญด้านภาษีอากร มีความรู้เรื่องมาตรฐานบัญชี และภาษีอากรเป็นอย่างดี

–   สามารถใช้งานโปรแกรม MS Word, MS Excel

–   มีประสบการณ์การใช้โปรแกรม Mango หรือ ERP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

–   มีประสบการณ์การใช้โปรแกรมบัญชี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

To apply for this job please visit orchidjobs.com .