เจ้าหน้าที่บริหารอาคาร ( Building Superintendent )

เงินเดือน 24,000 – 28,000 บาท/เดือน

ที่อยู่บริษัท เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

คุณสมบัติ

เพศ : ไม่ระบุ

อายุ(ปี) : 22 – 45

ระดับการศึกษา : ปวช. ขึ้นไป

ประสบการณ์(ปี) : 3 – 5

คุณสมบัติด้านความรู้และความสามารถ

 • มีประสบการณ์ในการทำงานธุรการหรือ ช่วยบริหารจัดการอาคารเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • บุคลิกภาพดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ตรวจสอบและ ประเมินผลการปฏิบัติงานของบริษัทให้บริการภายนอกให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้
 • ควบคุม ดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบของผู้รับเหมา บุคคลภายนอกในการต่อเติม ตกแต่งซ่อมพื้นที่เช่า
 • ให้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับผู้เช่าและผู้มาติดต่อตามระเบียบการใช้อาคาร
 • ควบคุม และดูแลให้ผู้เช่าปฏิบัติตามระเบียบและคู่มือการใช้อาคาร อย่างเคร่งครัด
 • รายงานการเข้าตกแต่ง และซ่อมแชมของผู้รับเหมาต่าง ๆ ประจำสัปดาห์
 • ตรวจสอบ และจัดทำรายการทรัพย์สินต่าง ๆ ของอาคาร รวมถึงการจัดเก็บกุญแจของพื้นที่
 • รายงานปัญหาต่าง ๆ และการแก้ไขเบื้องต้นที่เกิดขึ้นให้ผู้จัดการอาคารทราบ
 • ประสานงานกับช่างอาคารในกรณีที่ตรวจพบอุปกรณ์ที่ต้องมีการแก้ไข หรือซ่อมแซม
 • จัดการงานการจราจรในลานจอดรถ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เช่าและผู้มาติดต่อ
 • จัดหาและเปรียบเทียบราคากรบริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลอาคาร เพื่อนำเสนอต่อ ผู้จัดการอาคารในการปรับปรุงอาคาร
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น เรื่องการรักษาความสะอาด การซ้อมอพยพหนีไฟ
 • ควบคุมกรรับเงินคำที่จอดรถของบริษัทบริหารอาคารที่จอดรถ และดูแลความเรียบร้อยใน การนำส่งรายได้ให้พนักงานธุรการการเงิน
 • ควบคุมการออกบัตรจอดรถยนต์ ถจักรยานยนต์ ตามที่ได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง
 • ประสานงานกับผ้เช่าในกรณีที่ผู้เข่าจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่เข่า
 • จัดการประชุมร่วมกับบริษัทผู้ให้บริการภายนอกประจำสัปดห์ ร้อมทำรายงานสรุปปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้กับผู้จัดการอาคารทราบ
 • จัดทำรายงานประจำเตือนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดูแลอาคาร เพื่อให้เลขานุการรวบรวม และทำรูปเล่มเสนอต่อผู้ว่าจ้างต่อไป
 • ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา และผู้จัดการอาคาร

สวัสดิการ

 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ประกันสังคม
 • ตามข้อตกลงของบริษัท

สวัสดิการอื่นๆ

1. ประกันสุขภาพ OPD IPD
2. มีประกันชีวิต + อุบัติเหตุ
3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4. ทันตกรรม ใช้สิทธิ์ประกันสังคม + งบพิเศษจากบริษัทอีกปีละ 2,500 บาท
5. วันพักร้อน อายุงาน 1-3 ปี ได้ลาพักร้อน 6 วันต่อปี สะสมไปใช้ปีถัดไปได้
6. วันลาป่วย ตามจริง แต่ไม่เกิน 30 วันต่อปี / ลาเกิน3 วันใช้ใบรับรองแพทย์
7. วันลากิจ
8. ลาบวช ลาบวช สุงสุดไม่เกิน 105 วัน เมื่ออายุงานครบ 2 ปีขึ้นไป ลาได้ 1 ครั้งเท่านั้น
9. ลาเพื่อการรับราชการทหาร 60 วัน / ปฏิบัติตามกฏหมายแรงงาน
10. ลาเพื่อทำหมัน
11. ลาเพื่อการฝึกอบรมและพัฒนา สูงสุด 30 วัน / ไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี

To apply for this job email your details to doungporn_cha@orchidjobs.com