fbpx

เจ้าหน้าที่บัญชี / การเงิน

ที่อยู่บริษัท ตึก MS SIAM TOWER เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

เงินเดือน 18,000 – 28,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย/หญิง

อายุ(ปี) : 23 – 30 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี หรือการเงินการธนาคาร หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์(ปี) : ประสบการณ์ ด้านการทำบัญชีทั่วไป 1 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติด้านความรู้และความสามารถ

1. มีความสามารถพิเศษ สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูปได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
2. มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับภาษาอังกฤษได้ พอสมควร
3. มีความสนใจข่าวเกี่ยวกับงานด้านบัญชี อยู่ตลอด
4. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความขยันและอดทน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. จัดทำสรุปค่าขนส่งสินค้าของลูกค้าทุกราย เพื่อการวางบิลเรียกเก็บค่าขนส่งสินค้าตามกำหนดในสัญญาว่าจ้าง
2. เสนอเอกสารใบแจ้งหนี้ พร้อมเอกสารอื่น ๆ ประกอบ ต่อผู้จัดการฝ่ายพิจารณาลงนาม ก่อนไปวางบิลเรียกเก็บเงินจากลูกค้า/จัดเตรียมเอกสารต่างๆ พร้อมใบแจ้งหนี้ของผู้ขายเพื่อเตรียมทำเช็คจ่ายให้ผู้ขายเมื่อครบกำหนดตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ รวมทั้งการจ่ายเช็คอื่น เสนอผู้จัดการฝ่ายเพื่อการตรวจสอบความถูกต้อง
3. ติดตามเร่งรัดการรับชำระค่าขนส่งสินค้าของลูกค้าให้ตรงตามกำหนดในสัญญา
4. จัดทำรายงานรายได้ค่าขนส่งสินค้าของลูกค้าทุกราย นำเสนอผู้จัดการฝ่าย
5. ทำรายงานรายได้ แยกออกเป็นรายได้ของรถบรรทุกแต่ละดันของบริษัท และของรถร่วม นำเสนอผู้จัดการฝ่ายเพื่อพิจารณา
6. ลงรายการบัญชีใน ใบสำคัญขาย ใบสำคัญซื้อ ใบสำคัญทั่วไป รวมทั้งบันทึกบัญชีในโปรแกรมบัญชี
7. จัดทำสต๊อกสินค้า ได้แก่ ยาง, อะไหล่ และตรวจนับให้ตรงกับเอกสารหลักฐานทางบัญชี/จัดทำเอกสารการจ่ายเงินสดย่อย ตั้งเรื่องเพื่อเบิกชดเชย พร้อมรายงานการจ่ายเงินสดย่อย
8. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการตรวจสอบบัญชีและทรัพย์สินของบริษัทฯ ให้การบัญชีถูกต้องตามความเป็นจริงและตามหลักการบัญชีทั่วไป
9. จัดทำเอกสารเพื่อเบิกชดเชยเงินสดย่อยให้กับหน่วยงานขนส่ง และนำเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับพิจารณาอนุมัติ
10. จัดทำเอกสาร ภงด. 1, 2, 3 และ ภงด. 53 ทุกสิ้นเดือน เพื่อยื่นกรมสรรพากร

สวัสดิการ

  • ประกันสังคม
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ค่ารักษาพยาบาล
  • ประกันอุบัติเหตุ

สวัสดิการอื่นๆ

  • โบนัส
  • ค่าล่วงเวลา

To apply for this job please visit forms.gle.