เจ้าหน้าที่บัญชี (ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป)

ที่อยู่บริษัท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

เงินเดือน 16,000 – 24,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติ

เพศ : ไม่ระบุ

อายุ(ปี) : 22 – 30

ระดับการศึกษา : ปวส. – ปริญญาตรี

ประสบการณ์(ปี) : 1 – 2

คุณสมบัติด้านความรู้และความสามารถ

 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 22 – 30 ปี
 • ปวส. – ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มีประสบการณ์งานด้านบัญชี อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
 • สามารถดูแลรับผิดชอบ ตรวจสอบความถูกต้องของระบบงานบัญชี และ การเงินทั้งระบบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและรายงานทางการเงิน รวมถึงรับผิดชอบงาน ด้านภาษีทุกตัว สามารถปิดงบการเงินได้
 • มีภาวะผู้นำ ความรับผิดชอบสูง ละเอียดรอบคอบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีความคิดพัฒนางานอยู่เสมอ และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะการถ่ายทอดงาน และ มีความกระตือรือร้นเรียนรู้อยู่เสมอ
 • สามารถให้คำปรึกษาผู้ใต้บังคับบัญชาได้ละเอียดและถูกต้อง สามารถจัดระบบงาน และกำกับดูแล ระบบงาน และระบบทีมให้บรรลุล่วงตามแผนงานที่วางไว้
 • สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้ดี
 • มีความขยันและซื่อสัตย์ มีความตั้งใจในการทำงาน
 • มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ใช้ Microsoft Office
 • มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและเพื่อนร่วมงาน รวมถึงต่อการทำงาน
 • ชอบเรียนรู้ มีไหวพริบ กล้าแสดงออก กล้าแสดงความคิดเห็นใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อทีมงานและองค์กร

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ตรวจสอบเอกสารทางบัญชีของลูกค้าอย่างละเอียด และถี่ถ้วน
 • จัดทำแบบภาษีและประกันสังคมประจำเดือน
 • ให้คำแนะนำกับลูกค้า ด้านการจัดทำเอกสารทางบัญชี
 • ติดต่อประสานงานกับองค์กรภายในและภายนอก
 • บันทึกบัญชีรายได้และค่าใช้จ่าย
 • กระทบยอดบัญชีภาษี , Statement, ภงด.,ภ.พ.30 ,เจ้าหนี้การค้า,ลูกหนี้
 • ตรวจทานงบทดลอง และบัญชีแยกประเภท
 • ยื่นภาษีประจำปี,ภ.ง.ด.50,51,ประกันสังคมประจำปี,กท.26ก.
 • ยื่นงบต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมสรรพากร
 • ประสานงานกับผู้สอบบัญชีเพื่อส่งงบการเงิน และทำรายการปรับปรุงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้รับงบการเงินที่เรียบร้อยและถูกต้องแม่นยำ

สวัสดิการ

 • ตามข้อตกลงของบริษัท

สวัสดิการอื่นๆ

ค่าโทรศัพท์
ค่าเดินทาง
ค่าล่วงเวลา (โอที)
โบนัส
เสื้อฟอร์มพนักงาน
ท่องเที่ยวประจำปี
ปรับเงินเดือนประจำปี
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ประกันสังคม
ประกันสุขภาพ
ประกันอุบัติเหตุ
ทันตกรรม
วันพักร้อน
วันลาป่วย
วันลากิจ

To apply for this job please visit docs.google.com.