fbpx

เจ้าหน้าที่บัญชี

ที่อยู่บริษัท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

เงินเดือน 16,000 – 24,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย/หญิง/ไม่จำกัดเพศ

อายุ(ปี) : 22 – 30 ปี

ระดับการศึกษา : ปวส. – ปริญญาตรี สาขาการบัญชี

ประสบการณ์(ปี) : 1 ปีขึ้นไป

คุณสมบัติด้านความรู้และความสามารถ

1) สามารถดูแลรับผิดชอบ ตรวจสอบความถูกต้องของระบบงานบัญชี และ การเงินทั้งระบบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและรายงานทางการเงิน รวมถึงรับผิดชอบงาน ด้านภาษีทุกตัว
2) สามารถปิดงบการเงินได้
3) มีภาวะผู้นำ ความรับผิดชอบสูง ละเอียดรอบคอบ สมารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีความคิดพัฒนางานอยู่เสมอ และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
4) มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะการถ่ายทอดงาน และ มีความกระตือรือร้นเรียนรู้อยู่เสมอ
5) สามารถให้คำปรึกษาผู้ใต้บังคับบัญชาได้ละเอียดและถูกต้อง
6) สามารถจัดระบบงาน และกำกับดูแล ระบบงาน และ ระบบทีมให้บรรลุล่วงตามแผนงานที่วางไว้
7) สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องได้ดี
8) มีความขยันและซื้อสัตย์ มีความตั้งใจในการทำงาน
9) มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ ใช้ Microsoft Office
10) มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและเพื่อนร่วมงาน รวมถึงต่อการทำงาน
11) ชอบเรียนรู้ มีไหวพริบ กล้าแสดงออก กล้าแสดงความคิดเห็นใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อทีมงานและองค์กร

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1) ตรวจสอบเอกสารทางบัญชีของลูกค้าอย่างละเอียด และถี่ถ้วน
2) จัดทำแบบภาษีและประกันสังคมประจำเดือน
3) ให้คำแนะนำกับลูกค้า ด้านการจัดทำเอกสารทางบัญชี
4) ติดต่อประสานงานกับองค์กรภายในและภายนอก
5) บันทึกบัญชีรายได้และค่าใช้จ่าย
6) กระทบยอดบัญชีภาษี , Statement, ภงด.,ภ.พ.30 ,เจ้าหนี้การค้า,ลูกหนี้
7) ตรวจทานงบทดลอง และบัญชีแยกประเภท
8) ยื่นภาษีประจำปี,ภ.ง.ด.50,51,ประกันสังคมประจำปี,กท.26ก.
9) ยื่นงบต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมสรรพากร
10) ประสานงานกับผู้สอบบัญชีเพื่อส่งงบการเงิน และทำรายการปรับปรุงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้รับงบการเงินที่เรียบร้อยและถูกต้องแม่นยำ

สวัสดิการ

  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

สวัสดิการอื่นๆ

  • โบนัส
  • ค่าล่วงเวลา
  • ค่าโทรศัพท์
  • ค่าเดินทาง

To apply for this job please visit forms.gle.