fbpx

เลขานุการผู้บริหาร ภาษาจีน

ที่อยู่บริษัท เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

เงินเดือน 30,000 – 50,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย/หญิง

อายุ(ปี) : 27 – 38 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา ศิลปศาสตร์ ,คณะมนุษยศาสตร์ เอกภาษาจีน
ปริญญาโท สาขา อักษรศาสตร์บัณฑิต เอกภาษาจีน

ประสบการณ์(ปี) : 1 – 2 ปี

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1) ดูแลและจัดเตรียมตารางนัดหมายต่างๆ และอำนวยความสะดวกให้กับผู้บริหาร
2) จัดเตรียมแผน และวาระการประชุม รวมถึงจัดตารางนัดหมายต่างๆ ให้ผู้บริหาร และสรุปรายงานการประชุมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
3) คัดกรองเอกสารและสรุปข้อความต่างๆ ให้ผู้บริหารก่อนการนำเสนอเพื่อลงนาม
4) สรุปข้อมูลของงานที่ได้รับมอบหมายของฝ่ายบริหาร และติดตามความคืบหน้าของงานที่เกี่ยวข้อง
5) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกบริษัท
6) สนับสนุนการทำงานของผู้บริหาร และปฏิบัติงานตามหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ

  • ประกันสังคม
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • อาหารกลางวันฟรี
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

สวัสดิการอื่นๆ

  • โบนัส
  • ค่าโทรศัพท์
  • ค่าเดินทาง

To apply for this job please visit docs.google.com.