fbpx

HR Manager

ที่อยู่บริษัท อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

เงินเดือน 35,000 – 40,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย/หญิง

อายุ(ปี) : 30 – 40 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาการบริหารทรัพยากรบุคคล สาขาวิทยาการ การจัดการ สาขานิติศาสตร์ และรัฐศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์(ปี) : มีประสบการณ์งานด้าน HR Manager อย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป

คุณสมบัติด้านความรู้และความสามารถ

1.เป็นผู้นำและเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เพื่อนร่วมองค์กรสามารถจูงใจพนักงานให้อุทิศและทุ่มเทการทำงานให้กับองค์กรได้
2.มีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้ากระจายอำนาจ และวินิจฉัยสั่งการและพร้อมที่จะรับผิดชอบ
3.มีความรอบคอบในการพิจารณาและวินิจฉัยการปฏิบัติงาน
4.ซื่อสัตย์ สุจริต และยุติธรรม
5.มีมนุษยสัมพันธ์ดีเข้ากับคนที่มีพื้นฐานที่มาแตกต่างได้เป็นที่ไว้วางใจและน่าเชื่อถือกับบุคคลทุกฝ่ายทั้งในและนอกองค์กร
6.ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
7.เป็นผู้ที่มีความสามารถและเชี่ยวชาญในการแก้ไขอุปสรรคปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กรให้มาเป็นการร่วมมือกัน
8.เป็นผู้ที่สามารถทำให้พนักงานเชื่อถือและศรัทธาในปรัชญาองค์กรให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กรไม่ว่าจะเป็นองค์กรในภาครัฐบาล องค์กรธุรกิจหรือองค์กรที่ไม่มุ่งหวังผลกำไรจะต้องมีความเชื่อว่างาน และบทบาทของ องค์กรเป็นงานและบทบาทที่สำคัญที่สุดของสังคมเท่าๆ กับรากฐานของสังคมอื่นๆ เพื่อความสำเร็จในการดำเนินงานขององค์กร
9.มีความเข้าใจภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1) สรรหาและจัดจ้างบุคลากรที่มีประสิทธิภาพมากเข้ามา ทำงานโดยวิธีประกาศโฆษณาตำแหน่งว่างรับสมัคร และทำการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือก ผู้สมัครงานที่มีคุณสมบัติดีที่สุดเพื่อการจ้างงานโดยตรงหรือจัดส่งให้ เจ้าหน้าที่ ผู้อื่นต่อไป / งานวางแผนบริหารงานบุคคล โดยบริหารงานอย่างเป็นระบบสอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบคุณภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์กร / งานคัดเลือกและสรรหา โดยวางแผนอัตรากำลังคน วิธีการสรรหา การคัดเลือก และจัดทำ JD เพื่อให้ได้พนักงานตรงตาม Spec. และทันเวลา
2) พัฒนา ประเมินผล และปรับปรุงคุณภาพของบุคลากรให้มี ประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ในเรื่องนโยบายและ เป้าหมายขององค์กร ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน
3) กำหนดค่าตอบแทนในการทำงานโดยตรงและจัดสรรผลประโยชน์โดยอ้อมให้กับบุคลากรอย่างได้มาตรฐาน เช่น การให้สิทธิ์ในการถือหุ้น / งานบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ โดยสำเร็จ เปรียบเทียบตรวจสอบและให้คำปรึกษา แนะนำผู้บริหารเกี่ยวกับการจ่ายผลตอบแทน เพื่อให้สามารถแข่งขันกับภายนอกได้
4) สร้างแรงจูงใจให้พนักงานมีจิตสำนึกของการเป็นหุ้นส่วนกับองค์กรเพื่อให้พนักงานอุทิศเวลาและความสามารถในการทำงานให้กับองค์กร อย่างเต็มที่
5) สงวนรักษาบุคลากรทุกคนที่มีความสามารถให้อยู่กับองค์กรตลอดไป โดยการส่งเสริมเลื่อนตำแหน่ง เลื่อนขั้น ดูแลความปลอดภัย และ สุขภาพอนามัยของพนักงาน
6) สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับพนักงานหรือลูกจ้าง และเมื่อ มีปัญหาข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทเกิดขึ้นต้องเข้าไปหาทางระงับข้อขัดแย้ง หรือข้อพิพาทให้ยุติลงโดยเร็วที่สุดตามหลักของการแรงงานสัมพันธ์
7) จัดสวัสดิการ ดำเนินการจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนและกองทุนประกันสังคม และจัดบริการด้านสันทนาการ ตลอดจนอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้แก่พนักงาน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่พนักงานอาจดำเนินงานด้านกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงาน
8) ดำเนินการให้พนักงานออกจากงาน โดยการเกษียณอายุ หมดสัญญาจ้าง หรือเลิกจ้างเมื่อองค์กรเผชิญสภาวะธุรกิจซบเซา หรือด้วยเหตุผลอื่นโดยดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายแรงงาน และหาวิธีที่ดีที่สุดในการช่วยพนักงานเหล่านั้นซึ่งอาจเสนอให้กลับเข้าทำงานใหม่เมื่อองค์กรพ้นสภาวะดังกล่าวแล้ว
9) งานพัฒนาและฝึกอบรม โดยการวางแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาและฝึกอบรม ดูการปฏิบัติตามข้อกฎหมาย พรบ.ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อเพิ่มความรู้และความสามารถของบุคลากร และปฏิบัติตามที่ข้อกฎหมายกำหนด
10) งานบริหารพนักงานสัมพันธ์ โดยทบทวนระเบียบข้อบังคับ ปรับปรุงสวัสดิการ แก้ไขปัญหาข้อพิพาท เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีในองค์กร และถูกต้องตามกฎหมาย
11) งานพัฒนาองค์การด้านกลยุทธ์ โดยบริหารการจัดการโดยให้คำปรึกษาต่างๆ เพื่อให้การพัฒนาขององค์กรบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้
12) บริหารจัดการสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน
13) งานอาคารและสถานที่ โดยบริหารจัดการ แก้ไขปัญหา และหาแนวทางป้องกันเพื่อให้เกิดความสะอาดและความสะดวกในการใช้งาน
14) งานบริการรับ-ส่งเอกสาร โดยบริหารจัดการ และแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อให้สามารถรับ-ส่งเอกสารได้ทันเวลา และเกิดความพึงพอใจในการบริการของหน่วยงานต่างๆ
15) งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

สวัสดิการ

  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • ปรับเงินเดือนประจำปี
  • ท่องเที่ยวประจำปี/กินเลี้ยงประจำปี
  • โบนัส

To apply for this job please visit forms.gle.