fbpx

Internal Audit

ที่อยู่บริษัท อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

เงินเดือน 40,000 – 60,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย/หญิง

อายุ(ปี) : 28 – 45 ปี

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการบัญชี – การเงิน หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์(ปี) : มีประสบการณ์งานด้านบัญชีตรวจสอบภายใน , Internal Audit อย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป

คุณสมบัติด้านความรู้และความสามารถ

1) มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายในอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
2) มีประสบการณ์ตรวจสอบกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต จะพิจารณาเป็นพิเศษ
3) ต้องมีใบอนุญาตในการทำหน้าที่ตรวจสอบ (CPA)
4) มีความรู้ด้านบัญชี และภาษี
5) สามารถบริหารจัดการงานได้อย่างเป็นระบบ ละเอียดรอบครอบรับผิดชอบสูง และตรงต่อเวลา

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1) ตรวจสอบภายใน, Internal Audit
2) COSO ERM 2017
3) Audit Program , Risk Based Audit
4) ร่วมจัดทำแนวทางการตรวจสอบ (Audit Program) หน่วยรับตรวจที่รับผิดชอบและกำหนดวิธีการตรวจสอบเพื่อให้การตรวจสอบบรรลุตามวัตถุประสงค์
5) ปฏิบัติงานตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมายให้สอดคล้องตามแนวทางการตรวจสอบที่ได้รับการเห็นชอบ และตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
6) รวบรวม วิเคราะห์ ประเมินผลข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบ ถึงความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน
7) จัดทำร่างรายงานผลการตรวจสอบ สรุปสิ่งที่ตรวจพบ พร้อมข้อเสนอแนะต่อหัวหน้าทีมตรวจสอบ
8) มีส่วนช่วยควบคุมดูแล และสอบทานการปฏิบัติงาน ตลอดจนผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ เพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปตามแนวทางการตรวจสอบที่กำหนด
9) ปรับปรุงและพัฒนาตนเองเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตรวจสอบได้มาตรฐานฯ
10) สามารถวิเคราะห์ประเมินกระบวนการทำงานได้ดี
11) วางแผนการตรวจสอบภายใน และเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบพร้อมทั้งปฏิบัติ สรุปเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบได้
12) รวบรวมวิเคราะห์ ประเมินผล และเสนอแนะแนวทางการแก้ไข ให้ผู้ปฏิบัติงนมีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีขึ้นตามแบบการควบคุมภายในที่ดี

สวัสดิการ

  • ประกันสังคม
  • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
  • ท่องเที่ยวประจำปี
  • โบนัส
  • เสื้อฟอร์มพนักงาน
  • ปรับเงินเดือนประจำปี

To apply for this job please visit forms.gle.