เปิดรับตำแหน่ง Marketing Executive

จำนวน 1 คน

ฐานเงินเดือน  30,000- 40,000 บาท

ทำงานจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น. หยุดวันเสาร์ – อาทิตย์

สถานที่ปฏิบัติงาน : 333/81 ไอทีสแควร์ ชั้น 4 ทาวเวอร์ 1 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1.วางแผนงาน กำหนดกลยุทธ์ด้านการตลาด กลุ่มเป้าหมาย การประชาสัมพันธ์ รวมถึงแผนงานด้าน

งบประมาณ

2.ควบคุมทีม ดูแลบริหารงานด้านการตลาดทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ ให้เป็นไปตามแผนงานที่

กำหนดไว้

3.บริหารจัดการ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน วิเคราะห์ข้อมูลคู่แข่งขัน เพื่อนำมาปรับกลยุทธ์

ร่วมกับฝ่ายขาย

4.วิเคราะห์วางแผน ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนยอดขายสินค้า

และบริการของบริษัท

5.จัดทำรายงานผลการท างานของแผนการตลาดประจำเดือน ประจำไตรมาส และประจำปี

6.ออกไปพบลูกค้า พื้นที่จัดงาน Event , พบลูกค้าและตัวแทนบ้าง เพื่อรับทราบความต้องการ

คุณสมบัติ

 1. เพศชาย/หญิง อายุ 25 – 42 ปี
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ ทำงานการตลาด offline – online มีทักษะด้านโปรแกรม Artwork ,Illustrator, Microsofe office
 1. หากมีประสบการณ์ทำงานด้านการตลาด/ ติดต่อต่างประเทศ /จัด Event/ ประสานงาน
 2. มีประสบการณ์ด้าน social network ,VDO clip , MC มี Porfolio ผลงานที่น่าสนใจ
 3. มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ สื่อสารได้ ฟัง พูดอ่านเขียน โต้ตอบ ทำรายงานได้
 4. บุคลภาพดี ยิ้มแย้มแจ่มใส ไหวพริบดี

สวัสดิการ   

 1. เสื้อยูนิฟอร์ม
 2. ประกันสังคม
 3. ค่าโทรศัพท์
 4. ค่าน้ำมัน (กรณีออกพบลูกค้า)
 5. เบี้ยเลี้ยงเดินทาง
 6. ค่าที่พัก (กรณีออกจ่างจังหวัด)
 7. ค่าคอมมิชชั่น
 8. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 9. โบนัสตามผลประกอบการ
 10. อื่นๆ ตามกฎหมายกำหนด

To apply for this job email your details to oom082529@gmail.com