fbpx

Production manager

ที่อยู่บริษัท อ.เวียงชัย จ.เชียงราย

เงินเดือน 40,000 – 45,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย

อายุ(ปี) : 30 ปีขึ้นไป

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีการผลิต ,วิทยาศาสตร์การอาหาร หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์(ปี) : มีประสบการณ์ 5 ปี และมีความสามารถในการผลิต Packaging จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติด้านความรู้และความสามารถ

1. มีความสามารถในการสื่อสารได้อย่างชัดเจนตรงประเด็น
2. มีบุคลิกภาพดี และมีความเป็นผู้นำ
3. มีความรับผิดชอบสูง ซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน
4. ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
5. มีความรู้ความเข้าใจมาตรฐาน GMP, HACCPและความปลอดภัยด้านอาหาร
6. สามารถวางแผนการผลิตได้ตามออเดอร์สินค้า และลดการสูญเสีย ได้เป็นอย่างดี
7. มีความเข้าใจในงานที่ทำเป็นอย่างดี
8. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. วางแผนการผลิต และควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามแผน
2. ควบคุมและตรวจสอบกระบวนการผลิตได้อย่างถูกต้อง
3. จัดทำรายงานการผลิตได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน
4. วางแผนอัตรากำลังคนได้ถูกต้องและเหมาะสม
5. วางแผนการผลิตและควบคุมค่าใช้จ่ายในการผลิตได้ตามเป้าหมาย
6. จัดทำ KPI ของหน่วยงานผลิตและสามารถวัดผลได้อย่างถูกต้อง
7. วางแผนและติดตามการปฏิบัติงานรายวันเพื่อใช้ในการปฏิบัติให้สอดคล้องตามข้อมูลที่เป็นจริงและแผนการผลิต
8. กำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามระเบียบวินัยและข้อบังคับในการทำงานของบริษัท
9. วิเคราะห์และประมาณการการใช้วัตถุดิบ, บรรจุภัณฑ์
10. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ

  • ประกันสังคม
  • ประกันชีวิตกลุ่ม

สวัสดิการอื่นๆ

  • ค่าล่วงเวลา
  • โบนัส
  • มีข้าวสารแจกพนักงาน
  • ตรวจสุขภาพระจำปี
  • ที่พักราคาพนักงาน

To apply for this job please visit forms.gle.