Project Sale Manager (หัวหน้าทีมฝ่ายขาย) เหล็กรูปพรรณ

ที่อยู่บริษัท เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

เงินเดือน 30,000 – 35,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติ

เพศ : ไม่ระบุ

อายุ(ปี) : 25 – 35

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

ประสบการณ์(ปี) : 2 – 3

คุณสมบัติด้านความรู้และความสามารถ

 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์เป็นหัวหน้าทีมขายสินค้าวัสดุก่อสร้าง 2 ปีขึ้นไป
 • มีความสามารถในการนำเสนอเจรจาต่อรองและแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
 • ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้มตลาดและกลุ่มลูกค้ารวมถึงคู่แข่ง
 • มีความเข้าใจเรื่อง Online Marketing และช่องทางการขาย Online เป็นอย่างดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • กำหนดนโยบาย เป้าหมาย และกลยุทธ์การขายองค์กร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารดำเนินงาน
 • จัดทำ Presentation ทำงานเป็นทีมได้
 • กำหนดกลยุทธ์ วางแผนเป้าหมายการขาย การตลาดให้สอดคล้องกับทิศทางการเติบโต เเละนโยบายขององค์กร
 • บริหาร ติดตามการดำเนินงานขาย การตลาดและงานลูกค้าสัมพันธ์ในภาพรวม
 • วางแผนและกระจายเป้าหมายการขายพร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงาน
 • วางแผนพัฒนามาตรฐาน เทคนิคการขาย รวมถึงช่องทางการขายใหม่ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และเพิ่มยอดรายได้ให้แก่องค์กร
 • วิเคราะห์ตลาด วางแผนการขยายฐานลูกค้าเพื่อผลักดันยอดขาย และเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด
 • กำหนด KPI รายสัปดาห์, รายเดือน เพื่อวัดยอดและกระตุ้นให้ทีมทำตามเป้าหมายที่กำหนด
 • วางแผนการบริหารติดตามการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ทางการตลาดในช่องทางต่างๆ เพื่อให้องค์กรเป็นที่รู้จักและมีภาพลักษณ์ที่ดีต่อลูกค้า
 • วางแผนการพัฒนาช่องทางการตลาดใหม่ๆ เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สวัสดิการ

 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ค่ายานพาหนะ
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ประกันสังคม

สวัสดิการอื่นๆ

ค่าโทรศัพท์
ค่าคอมมิชชั่น
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี

To apply for this job please visit docs.google.com.