fbpx

Warehouse Manager (ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า)

ที่อยู่บริษัท ซอยเจริญราษฎร์ 7 แยก 35 (ใกล้โฮมโปรพระราม 3) เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

เงินเดือน 35,000 – 45,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย/หญิง

อายุ(ปี) : 30 – 40 ปี

ระดับการศึกษา : ระดับปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขาบริหารจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์(ปี) : ประสบการณ์ 3 – 5 ปี ขึ้นไป ด้านผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า

คุณสมบัติด้านความรู้และความสามารถ

1. สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี Word, Excel, Power point, Google drive
2. มีบุคลิกภาพดี มีภาวะผู้นำ มนุษย์สัมพันธ์ดีมีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
3. มีทักษะในการสื่อสารระหว่างฝ่าย สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
4. มีความขยัน ซื่อสัตย์สุจริต ละเอียดรอบคอบ และมีความรับผิดชอบสูง
5. มีความรู้ความเข้าใจงานระบบคลังสินค้าเป็นอย่างดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. วางแผนการใช้พื้นที่ในการจัดเก็บสินค้า และบริหารงานสต็อกให้เป็นไปอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ
2. ควบคุมการดำเนินการรับเข้า เบิกจ่าย และจัดเก็บสินค้าภายในคลังสินค้าให้มีความถูกต้องและเป็นระบบ รวมถึงแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดเก็บสินค้า
3. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รายงานปริมาณพื้นที่คงเหลือ รวมถึงแจ้งเตือนในกรณีที่พื้นที่จัดเก็บไม่เพียงพอ
4. กำกับการดูแลบริหารงานจัดส่ง ทั้งในส่วนของการวางแผนงานจัดส่ง การคัดเลือกบริษัทขนส่ง และการแก้ปัญหาต่างๆ รวมไปถึงควบคุมเรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดส่งที่เกิดขึ้น
5. กำกับดูแล และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ที่อาจจะเกิดขึ้นในขณะปฎิบัติงานได้เป็นอย่างดี
6. ควบคุมและตรวจสอบการทำงาของผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามข้อกำหนดขององค์กร
7. วางแผนและจัดทำรายงานสินค้าคงเหลือ รายเดือน รายปี
8. งานอื่นๆ เกี่ยวกับบริหารคลังสินค้า ที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ

  • ประกันสังคม
  • ประกันอุบัติเหตุ

สวัสดิการอื่นๆ

  • โบนัส
  • ท่องเที่ยวประจำปี

To apply for this job please visit forms.gle.