OrchidJobs
Service

RECRUITMENT

บริการที่เข้ามาช่วยเหลือด้านการสรรหาบุคลากรที่มีทักษะพิเศษ หรือกลุ่มสาขาอาชีพเฉพาะทางที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสมตรงตามคุณสมบัติที่องค์กรของลูกค้าต้องการ โดยมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ที่ผ่านประสบการณ์ในการคัดสรรบุคลากรให้กับองค์กรชั้นนำมากมาย

เพื่อความเป็นหนึ่งในธุรกิจบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล เรามุ่งเน้นที่จะช่วยลดขั้นตอนการทำงานให้กับฝ่ายทรัพยากรบุคคล นอกเหนือจากการคัดสรรบุคลากรที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการขององค์กรแล้ว เรายังให้ความสำคัญกับการทำความเข้าใจกับผู้สมัครเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรและแนวทางการทำงานที่ชัดเจนขององค์กรของลูกค้า เพื่อลดปัญหาการ Turn Over สูงที่เป็นปัญหาใหญ่ในการเติบโตของธุรกิจ และการขยายตลาดในปัจจุบัน
- เรามีอัตราความสำเร็จของตำแหน่ง 98% จากที่เก็บข้อมูลไว้ทั้งหมดตั้งแต่ปี 2014
- 65% ของลูกค้าของเราเป็นบริษัทต่างประเทศ
- 73% ของรายได้ของเราได้มาจากลูกค้าที่มีอยู่ตั้งแต่ปี 2014
Top