OrchidJobs
Service

สาขาอาชีพ

 • 32884 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า (Teller)
 • 2966 อัตรา
 • การเงิน
 • 8228 อัตรา
 • ที่ปรึกษาทางการเงิน
 • 236 อัตรา
 • บริการด้านการเงิน
 • 2093 อัตรา
 • บริหารกองทุน
 • 161 อัตรา
 • เร่งรัดหนี้สิน
 • 1299 อัตรา
 • ลงทุน
 • 648 อัตรา
 • วิเคราะห์การลงทุน
 • 112 อัตรา
 • วิเคราะห์สินเชื่อ/อนุมัติสินเชื่อ
 • 3949 อัตรา
 • สินเชื่อ
 • 1519 อัตรา
 • Bancassurance
 • 11 อัตรา
 • บริหารความเสี่ยง
 • 188 อัตรา
 • Retail Banking
 • 19 อัตรา
 • Treasury
 • 15 อัตรา
 • บริหารความมั่งคั่ง
 • 10 อัตรา
 • บริหารสินทรัพย์
 • 15 อัตรา
 • ธนาคาร/การเงินอื่นๆ
 • 11415 อัตรา
 • 42239 อัตรา
 • ธุรการ/การจัดการทั่วไป
 • 11572 อัตรา
 • ธุรการอื่นๆ/การจัดการทั่วไปอื่นๆ
 • 17754 อัตรา
 • ประสานงานทั่วไป
 • 8301 อัตรา
 • ป้อนข้อมูล
 • 1277 อัตรา
 • ธุรการฝ่ายขาย
 • 3335 อัตรา
 • 7873 อัตรา
 • เทคนิคการแพทย์
 • 487 อัตรา
 • พยาบาล
 • 741 อัตรา
 • แพทย์/ศัลยแพทย์
 • 80 อัตรา
 • แพทย์เฉพาะทาง
 • 549 อัตรา
 • สัตวแพทย์
 • 79 อัตรา
 • ทันตแพทย์
 • 28 อัตรา
 • นักกายภาพบำบัด
 • 360 อัตรา
 • ผู้ช่วยทางการแพทย์
 • 1465 อัตรา
 • เภสัชกรรม
 • 273 อัตรา
 • การแพทย์อื่นๆ
 • 3811 อัตรา
 • 3109 อัตรา
 • บริหารทั่วไป
 • 246 อัตรา
 • ผู้บริหารระดับสูง
 • 9 อัตรา
 • ผู้จัดการฝึกหัด
 • 466 อัตรา
 • หัวหน้า/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร อื่นๆ
 • 274 อัตรา
 • ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการ
 • 42 อัตรา
 • ผู้จัดการทั่วไป
 • 284 อัตรา
 • ผู้จัดการฝ่าย
 • 487 อัตรา
 • ผู้จัดการโรงงาน
 • 142 อัตรา
 • ผู้จัดการร้าน
 • 175 อัตรา
 • ผู้ช่วยผู้จัดการ
 • 817 อัตรา
 • ผู้จัดการแผนก
 • 167 อัตรา
 • 41258 อัตรา
 • ตรวจสอบบัญชี
 • 1478 อัตรา
 • บัญชีอื่นๆ
 • 11191 อัตรา
 • บัญชีภาษีอากร
 • 212 อัตรา
 • บัญชีรับ-จ่าย
 • 1159 อัตรา
 • บัญชีลูกหนี้-เจ้าหนี้
 • 1770 อัตรา
 • Credit Control
 • 9 อัตรา
 • ธุรการบัญชี
 • 3987 อัตรา
 • บัญชี
 • 21452 อัตรา
 • 2247 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่สินไหมทดแทน
 • 322 อัตรา
 • ตัวแทนประกันภัย
 • 167 อัตรา
 • นักสถิติการประกันภัย
 • 60 อัตรา
 • Underwriter
 • 413 อัตรา
 • ประกันภัยอื่นๆ
 • 1285 อัตรา
 • 1801 อัตรา
 • บริการสังคม
 • 105 อัตรา
 • ราชการ
 • 369 อัตรา
 • ราชการทหาร
 • 29 อัตรา
 • สาธารณูปโภค
 • 13 อัตรา
 • ราชการ/บริการสาธารณะ อื่นๆ
 • 1285 อัตรา
 • 27715 อัตรา
 • เคมี
 • 1938 อัตรา
 • เทคโนโลยีชีวภาพ
 • 111 อัตรา
 • พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ น้ำมันและก๊าซ
 • 99 อัตรา
 • วิทยาศาสตร์ชีวภาพ
 • 66 อัตรา
 • วิทยาศาสตร์ /Lab/วิจัยและพัฒนา อื่นๆ
 • 12815 อัตรา
 • วิทยาศาสตร์การอาหาร (Food Science)
 • 3310 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการ (Lab)
 • 2646 อัตรา
 • ชีววิทยา
 • 145 อัตรา
 • นักคณิตศาสตร์/สถิติ
 • 62 อัตรา
 • ฟิสิกส์
 • 65 อัตรา
 • วิจัยและพัฒนา
 • 4755 อัตรา
 • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • 1694 อัตรา
 • วิทยาศาสตร์การกีฬา
 • 9 อัตรา
 • 41259 อัตรา
 • วิศวกรการผลิต/วิศวกรโรงงาน
 • 5033 อัตรา
 • วิศวกรเครื่องกล
 • 2888 อัตรา
 • วิศวกรโครงการ
 • 1250 อัตรา
 • วิศวกรซ่อมบำรุง
 • 1968 อัตรา
 • วิศวกรโทรคมนาคม
 • 310 อัตรา
 • วิศวกรพลังงาน
 • 256 อัตรา
 • วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์
 • 3844 อัตรา
 • วิศวกรสิ่งแวดล้อม
 • 1843 อัตรา
 • วิศวกรรมเคมี
 • 869 อัตรา
 • วิศวกรรมอุตสาหการ
 • 944 อัตรา
 • วิศวะอื่นๆ
 • 17564 อัตรา
 • วิศวกรคอมพิวเตอร์
 • 151 อัตรา
 • วิศวกรเคมี/ปิโตรเลียม
 • 45 อัตรา
 • วิศวกรรมงานระบบประกอบอาคาร
 • 763 อัตรา
 • วิศวกรสำรวจ
 • 139 อัตรา
 • วิศวกรเขียนแบบ
 • 1112 อัตรา
 • วิศวกรสิ่งวิศวกรเหมืองแร่
 • 56 อัตรา
 • วิศวกรโยธา
 • 1410 อัตรา
 • วิศวกรโลหะการ
 • 77 อัตรา
 • วิศวกรแมคคาทรอนิกส์
 • 93 อัตรา
 • วิศวกรเทคโนโลยีขนถ่ายวัสดุ
 • 42 อัตรา
 • วิศวกรพอลิเมอร์
 • 82 อัตรา
 • วิศวกรยานยนต์
 • 190 อัตรา
 • วิศวกรปิโตรเคมี
 • 24 อัตรา
 • วิศวกรสิ่งทอ
 • 109 อัตรา
 • วิศวกรชีวการแพทย์
 • 144 อัตรา
 • วิศวกรสื่อสาร
 • 53 อัตรา
 • 3569 อัตรา
 • สปาบำบัด/ฟิตเนส/กีฬา/สันทนาการ
 • 577 อัตรา
 • สุขภาพ /โภชนาการ/ความงาม อื่นๆ
 • 2611 อัตรา
 • สุขภาพ
 • 236 อัตรา
 • โภชนาการ
 • 145 อัตรา

RECRUITMENT

บริการที่เข้ามาช่วยเหลือด้านการสรรหาบุคลากรที่มีทักษะพิเศษ หรือกลุ่มสาขาอาชีพเฉพาะทางที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสมตรงตามคุณสมบัติที่องค์กรของลูกค้าต้องการ โดยมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ที่ผ่านประสบการณ์ในการคัดสรรบุคลากรให้กับองค์กรชั้นนำมากมาย

เพื่อความเป็นหนึ่งในธุรกิจบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล เรามุ่งเน้นที่จะช่วยลดขั้นตอนการทำงานให้กับฝ่ายทรัพยากรบุคคล นอกเหนือจากการคัดสรรบุคลากรที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการขององค์กรแล้ว เรายังให้ความสำคัญกับการทำความเข้าใจกับผู้สมัครเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรและแนวทางการทำงานที่ชัดเจนขององค์กรของลูกค้า เพื่อลดปัญหาการ Turn Over สูงที่เป็นปัญหาใหญ่ในการเติบโตของธุรกิจ และการขยายตลาดในปัจจุบัน

TRAINING

ORCHIDJOBS เป็น สถาบันคัดสรรอบรมและพัฒนาบุคคลากร ให้มีความรู้ความสามารถ มีศักยภาพในด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น โดยมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ที่ผ่านประสบการณ์ในการอบรมเทรนนิ่งพนักงานให้กับองค์กรชั้นนำมากมาย เริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์และพัฒนาจัดทำหลักสูตรการอบรมต่างๆขึ้นให้เหมาะสมกับแต่ละองค์กรมากที่สุด เพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาศักยภาพให้พนักงานทั้งการเตรียมตัวก่อนเริ่มงาน หรือการปรับตัวในการทำงาน เพื่อที่จะช่วยให้องค์กรต่างๆได้รับคนที่มีความพร้อมในการทำงานมากสุด

CHANNEL

บริการที่เข้ามาช่วยเสริมช่องทางการสรรหาเชิงรุกให้กับองค์กรของลูกค้าเป็นที่รู้จักในวงกว้าง เพื่อเพิ่มจำนวนผู้สมัครให้ต้องการเข้าร่วมสมัครงานเพื่อเป็นส่วนหนึ่งกับองค์กรของลูกค้า ด้วยช่องทางที่หลากหลายทั้งออฟไลน์และออนไลน์
Top