OrchidJobs
Service

สาขาอาชีพ

 • 3751 อัตรา
 • นักเขียน
 • 1417 อัตรา
 • บรรณาธิการ
 • 683 อัตรา
 • พิสูจน์อักษร
 • 645 อัตรา
 • Copy writer
 • 204 อัตรา
 • นักแปลภาษา
 • 701 อัตรา
 • นักเขียน/บรรณาธิการ/นักแปลภาษา อื่นๆ
 • 101 อัตรา
 • 37920 อัตรา
 • ว่าจ้างและเงินเดือน
 • 668 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม/วิทยากร
 • 3663 อัตรา
 • พนักงานฝ่ายบุคคล(HR)
 • 18697 อัตรา
 • บุคคล/ฝึกอบรมอื่นๆ
 • 11279 อัตรา
 • แรงงานสัมพันธ์
 • 474 อัตรา
 • สรรหาบุคลากร
 • 3139 อัตรา
 • 2612 อัตรา
 • พนักงานดูแลลานจอดรถ
 • 4 อัตรา
 • คนสวน
 • 29 อัตรา
 • พนักงานทำความสะอาด/แม่บ้าน
 • 145 อัตรา
 • พี่เลี้ยงเด็ก
 • 40 อัตรา
 • แม่บ้าน/พี่เลี้ยง/คนสวน/รปภ.อื่นๆ
 • 2105 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย/รปภ.
 • 289 อัตรา
 • 8231 อัตรา
 • Call Center
 • 3508 อัตรา
 • บริการลูกค้า/ลูกค้าสัมพันธ์(CRM)
 • 2873 อัตรา
 • บริการ/ลูกค้าสัมพันธ์/Call Center อื่นๆ
 • 1850 อัตรา
 • 354 อัตรา
 • จองห้อง/จองตั๋ว/Tour Operations
 • 209 อัตรา
 • มัคคุเทศก์
 • 40 อัตรา
 • มัคคุเทศก์/จองห้อง/จองตั๋ว อื่นๆ
 • 105 อัตรา
 • 5333 อัตรา
 • ผู้ช่วยเลขานุการ
 • 661 อัตรา
 • เลขานุการ/เลขานุการผู้บริหาร
 • 2759 อัตรา
 • เลขานุการ อื่นๆ
 • 1913 อัตรา
 • 3525 อัตรา
 • นักวิเคราะห์/เศรษฐศาสตร์ อื่นๆ
 • 2071 อัตรา
 • วิเคราะห์สถิติ
 • 440 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล
 • 1014 อัตรา
 • 4192 อัตรา
 • คนขับรถรับ-ส่งเอกสาร
 • 1178 อัตรา
 • คนขับรถผู้บริหาร
 • 1269 อัตรา
 • คนขับรถ อื่นๆ
 • 629 อัตรา
 • คนขับรถส่งสินค้า
 • 1020 อัตรา
 • คันขับรถบรรทุก
 • 96 อัตรา
 • 1713 อัตรา
 • ช่างแพทเทิร์น/มาร์ก/ตัดผ้า
 • 73 อัตรา
 • พนักงานโรงงานเสื้อผ้า/สิ่งทอ
 • 20 อัตรา
 • ออกแบบลายผ้า/เสื้อผ้า
 • 617 อัตรา
 • Merchandiser
 • 544 อัตรา
 • เสื้อผ้า/สิ่งทอ/ช่างแพทเทิร์นอื่นๆ
 • 459 อัตรา
 • 1363 อัตรา
 • ตรวจสอบคุณภาพอัญมณี
 • 125 อัตรา
 • ออกแบบเครื่องประดับ
 • 371 อัตรา
 • อัญมณีและเครื่องประดับอื่นๆ
 • 867 อัตรา

RECRUITMENT

บริการที่เข้ามาช่วยเหลือด้านการสรรหาบุคลากรที่มีทักษะพิเศษ หรือกลุ่มสาขาอาชีพเฉพาะทางที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสมตรงตามคุณสมบัติที่องค์กรของลูกค้าต้องการ โดยมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ที่ผ่านประสบการณ์ในการคัดสรรบุคลากรให้กับองค์กรชั้นนำมากมาย

เพื่อความเป็นหนึ่งในธุรกิจบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล เรามุ่งเน้นที่จะช่วยลดขั้นตอนการทำงานให้กับฝ่ายทรัพยากรบุคคล นอกเหนือจากการคัดสรรบุคลากรที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการขององค์กรแล้ว เรายังให้ความสำคัญกับการทำความเข้าใจกับผู้สมัครเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรและแนวทางการทำงานที่ชัดเจนขององค์กรของลูกค้า เพื่อลดปัญหาการ Turn Over สูงที่เป็นปัญหาใหญ่ในการเติบโตของธุรกิจ และการขยายตลาดในปัจจุบัน

TRAINING

ORCHIDJOBS เป็น สถาบันคัดสรรอบรมและพัฒนาบุคคลากร ให้มีความรู้ความสามารถ มีศักยภาพในด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น โดยมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ที่ผ่านประสบการณ์ในการอบรมเทรนนิ่งพนักงานให้กับองค์กรชั้นนำมากมาย เริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์และพัฒนาจัดทำหลักสูตรการอบรมต่างๆขึ้นให้เหมาะสมกับแต่ละองค์กรมากที่สุด เพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาศักยภาพให้พนักงานทั้งการเตรียมตัวก่อนเริ่มงาน หรือการปรับตัวในการทำงาน เพื่อที่จะช่วยให้องค์กรต่างๆได้รับคนที่มีความพร้อมในการทำงานมากสุด

CHANNEL

บริการที่เข้ามาช่วยเสริมช่องทางการสรรหาเชิงรุกให้กับองค์กรของลูกค้าเป็นที่รู้จักในวงกว้าง เพื่อเพิ่มจำนวนผู้สมัครให้ต้องการเข้าร่วมสมัครงานเพื่อเป็นส่วนหนึ่งกับองค์กรของลูกค้า ด้วยช่องทางที่หลากหลายทั้งออฟไลน์และออนไลน์
Top