OrchidJobs
Service

สาขาอาชีพ

 • 11698 อัตรา
 • กุ๊กอาหารไทย/นานาชาติ
 • 1624 อัตรา
 • บาร์เทนเดอร์
 • 253 อัตรา
 • พนักงานต้อนรับ
 • 325 อัตรา
 • พนักงานร้านกาแฟ/Barista
 • 1218 อัตรา
 • พนักงานเสิร์ฟ
 • 1351 อัตรา
 • อาหาร/เครื่องดื่ม/กุ๊ก/บาร์เทนเดอร์/พนักงานเสิร์ฟอื่นๆ
 • 5821 อัตรา
 • พนักงานล้างจาน
 • 78 อัตรา
 • ผู้ช่วยกุ๊ก
 • 1028 อัตรา
 • 10729 อัตรา
 • นักศึกษาฝึกงาน
 • 399 อัตรา
 • พนักงานPart-time
 • 1926 อัตรา
 • พนักงานสัญญาจ้าง
 • 334 อัตรา
 • Part-time/พนักงานสัญญาจ้าง อื่นๆ
 • 8064 อัตรา
 • สหกิจศึกษา
 • 6 อัตรา
 • 255 อัตรา
 • ล่ามภาษาญี่ปุ่น
 • 41 อัตรา
 • ล่ามภาษาจีน
 • 76 อัตรา
 • ล่ามภาษารัสเซีย
 • 3 อัตรา
 • ล่ามภาษาเยอรมัน
 • 4 อัตรา
 • นักโบราณคดี ประวัติศาสตร์
 • 12 อัตรา
 • มนุษยศาสตร์/ล่าม อื่นๆ
 • 66 อัตรา
 • ล่ามภาษาอังกฤษ
 • 53 อัตรา
 • 549 อัตรา
 • นักธรณีวิทยา
 • 165 อัตรา
 • อุทกธรณี
 • 78 อัตรา
 • นักปฐพี
 • 15 อัตรา
 • ภูมิทัศน์
 • 9 อัตรา
 • ธรณีวิทยาและป่าไม้อื่นๆ
 • 282 อัตรา
 • 1365 อัตรา
 • ภูมิศาสตร์/แผนที่/GIS/ผังเมือง อื่นๆ
 • 345 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ที่ดิน
 • 15 อัตรา
 • นักภูมิศาสตร์
 • 1005 อัตรา
 • 1889 อัตรา
 • ธุรกิจการบิน
 • 1889 อัตรา
 • 1998 อัตรา
 • พัฒนาธุรกิจ
 • 597 อัตรา
 • พัฒนาองค์กร
 • 80 อัตรา
 • พัฒนาธุรกิจและพัฒนาองค์กร อื่นๆ
 • 1321 อัตรา
 • 112 อัตรา
 • พนักงาน แผนกอาหารสด/อาหารแห้ง
 • 3 อัตรา
 • พนักงาน แผนกสินค้าทั่วไป
 • 39 อัตรา
 • พนักงานแผนกบริการลูกค้า/แคชเชียร์
 • 42 อัตรา
 • พนักงาน แผนกตรวจรับสินค้า/สต็อกรูม
 • 5 อัตรา
 • พนักงาน แผนกพื้นที่เช่า และศูนย์อาหาร
 • 5 อัตรา
 • ผู้จัดการสาขา
 • 2 อัตรา
 • ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา
 • 12 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ป้องกันการสูญเสีย
 • 4 อัตรา

RECRUITMENT

บริการที่เข้ามาช่วยเหลือด้านการสรรหาบุคลากรที่มีทักษะพิเศษ หรือกลุ่มสาขาอาชีพเฉพาะทางที่เป็นความต้องการของตลาดแรงงาน มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่เหมาะสมตรงตามคุณสมบัติที่องค์กรของลูกค้าต้องการ โดยมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ที่ผ่านประสบการณ์ในการคัดสรรบุคลากรให้กับองค์กรชั้นนำมากมาย

เพื่อความเป็นหนึ่งในธุรกิจบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล เรามุ่งเน้นที่จะช่วยลดขั้นตอนการทำงานให้กับฝ่ายทรัพยากรบุคคล นอกเหนือจากการคัดสรรบุคลากรที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการขององค์กรแล้ว เรายังให้ความสำคัญกับการทำความเข้าใจกับผู้สมัครเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรและแนวทางการทำงานที่ชัดเจนขององค์กรของลูกค้า เพื่อลดปัญหาการ Turn Over สูงที่เป็นปัญหาใหญ่ในการเติบโตของธุรกิจ และการขยายตลาดในปัจจุบัน

TRAINING

ORCHIDJOBS เป็น สถาบันคัดสรรอบรมและพัฒนาบุคคลากร ให้มีความรู้ความสามารถ มีศักยภาพในด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น โดยมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ที่ผ่านประสบการณ์ในการอบรมเทรนนิ่งพนักงานให้กับองค์กรชั้นนำมากมาย เริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์และพัฒนาจัดทำหลักสูตรการอบรมต่างๆขึ้นให้เหมาะสมกับแต่ละองค์กรมากที่สุด เพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาศักยภาพให้พนักงานทั้งการเตรียมตัวก่อนเริ่มงาน หรือการปรับตัวในการทำงาน เพื่อที่จะช่วยให้องค์กรต่างๆได้รับคนที่มีความพร้อมในการทำงานมากสุด

CHANNEL

บริการที่เข้ามาช่วยเสริมช่องทางการสรรหาเชิงรุกให้กับองค์กรของลูกค้าเป็นที่รู้จักในวงกว้าง เพื่อเพิ่มจำนวนผู้สมัครให้ต้องการเข้าร่วมสมัครงานเพื่อเป็นส่วนหนึ่งกับองค์กรของลูกค้า ด้วยช่องทางที่หลากหลายทั้งออฟไลน์และออนไลน์
Top