เรซูเม่ตามสาขาอาชีพ :

แสดงผล 1-20 จากผู้สมัคร 4522 คน

ตำแหน่งที่ต้องการ : ผู้ช่วยเรขานุการจัดการประชุมคณะทำงานติดตามและประเมินผลทางวิชาการ

สาขาอาชีพ : การศึกษา/ วิชาการ / ครู

ประสบการณ์ทั้งหมด 3 เดือน ( 1 บริษัท )

- ผู้ช่วยเรขานุการจัดการประชุมคณะทำงานติดตามและประเมินผลทางวิชาการ : พฤศจิกายน 2020 - กุมภาพันธ์ 2021

การศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

- คณิตศาสตร์, GPA 2.73

ทักษะภาษา :ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : ฝ่ายทะเบียน

สาขาอาชีพ : การศึกษา/ วิชาการ / การศึกษา/วิชาการอื่นๆ

ประสบการณ์ทั้งหมด 3 เดือน ( 1 บริษัท )

- ฝ่ายทะเบียน : พฤศจิกายน 2020 - กุมภาพันธ์ 2021

การศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

- ภาษาไทย, GPA 3.19

ทักษะภาษา :อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

สาขาอาชีพ : การศึกษา/ วิชาการ / ครู

ประสบการณ์ทั้งหมด 1 ปี ( 1 บริษัท )

- นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู : พฤศจิกายน 2019 - พฤศจิกายน 2020

การศึกษา : มหาวิทยาลัยรามคำแหง

- คณะศึกษาศาสตร์ เอกชีววิทยา, GPA 2.65

ทักษะภาษา :ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,เขตบางกะปิ

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ :

สาขาอาชีพ : การศึกษา/ วิชาการ / ครู

ประสบการณ์ทั้งหมด 0 เดือน ( 1 บริษัท )

- : ถึงปัจจุบัน 0 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

- วิทยาศาสตร์ทั่วไป, GPA 2.84

ทักษะภาษา : -

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : ครูศิลปะ (นาฏศิลป์)

สาขาอาชีพ : การศึกษา/ วิชาการ / ครู

ประสบการณ์ทั้งหมด 11 เดือน ( 1 บริษัท )

- ครูศิลปะ (นาฏศิลป์) : พฤษภาคม 2020 - เมษายน 2021

การศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

- นาฏศิลป์ไทยศึกษา, GPA 3.48

ทักษะภาษา : -

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

ฉะเชิงเทรา ,เมือง

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : ครูปฐมวัย

สาขาอาชีพ : การศึกษา/ วิชาการ / ครู

ประสบการณ์ทั้งหมด 9 เดือน ( 1 บริษัท )

- ครูปฐมวัย : กรกฏาคม 2020 - เมษายน 2021

การศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

- การศึกษาปฐมวัย, GPA 3.76

ทักษะภาษา :ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : ครู

สาขาอาชีพ : การศึกษา/ วิชาการ / ครู

ประสบการณ์ทั้งหมด 10 เดือน ( 1 บริษัท )

- ครู : มิถุนายน 2020 - เมษายน 2021

การศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

- คอมพิวเตอร์ศึกษา, GPA 3.17

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

ร้อยเอ็ด

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : นักศึกษาฝึกสอน

สาขาอาชีพ : การศึกษา/ วิชาการ / ครู

ประสบการณ์ทั้งหมด 1 ปี ( 2 บริษัท )

- นักศึกษาฝึกสอน : มิถุนายน 2020 - เมษายน 2021

การศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

- วิศวกรรมไฟฟ้า - คอมพิวเตอร์, GPA 3.73

ทักษะภาษา :อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : -

สาขาอาชีพ : การศึกษา/ วิชาการ / ครู

ประสบการณ์ทั้งหมด -

การศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยูธยา

- การศึกษาปฐมวัย, GPA 3.15

ทักษะภาษา : -

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

อ่างทอง

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ :

สาขาอาชีพ : การศึกษา/ วิชาการ / การศึกษา/วิชาการอื่นๆ

ประสบการณ์ทั้งหมด 0 เดือน ( 1 บริษัท )

- : ถึงปัจจุบัน 0 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี

- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, GPA 3.52

ทักษะภาษา : -

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

จันทบุรี ,เมือง

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

Top