เรซูเม่ตามสาขาอาชีพ :

แสดงผล 1-20 จากผู้สมัคร 16656 คน

ตำแหน่งที่ต้องการ : พนักงาน

สาขาอาชีพ : การผลิต / QA&QC / ควบคุมดูแลเครื่องจักร

ประสบการณ์ทั้งหมด 2 ปี ( 1 บริษัท )

- พนักงาน : มีนาคม 2019 - มีนาคม 2021

การศึกษา : วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

- การตลาด, GPA 3.29

ทักษะภาษา :ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

พระนครศรีอยุธยา ,พระนครศรีอยุธยา

เงินเดือนล่าสุด : 13,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : QC

สาขาอาชีพ : การผลิต / QA&QC / ตรวจสอบคุณภาพ /QC/QA/QM/ISO

ประสบการณ์ทั้งหมด 1 เดือน ( 1 บริษัท )

- QC : พฤศจิกายน 2018 - ธันวาคม 2018

การศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

- วิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยีการอาหาร, GPA 2.23

ทักษะภาษา :อังกฤษ,ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : พนักงานขาย

สาขาอาชีพ : การผลิต / QA&QC / ผลิตทั่วไป

ประสบการณ์ทั้งหมด 9 ปี ( 1 บริษัท )

- พนักงานขาย : ตุลาคม 2011 - ธันวาคม 2020

การศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

- เทคโนโลยีเซรามิกส์, GPA 2.85

ทักษะภาษา :อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

พิษณุโลก

เงินเดือนล่าสุด : 11,275 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : QA

สาขาอาชีพ : การผลิต / QA&QC / ตรวจสอบคุณภาพ /QC/QA/QM/ISO

ประสบการณ์ทั้งหมด 0 เดือน ( 1 บริษัท )

- QA : กันยายน 2018 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา :

- บัญชี, GPA 3.28

ทักษะภาษา :ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

ระยอง ,ปลวกแดง

เงินเดือนล่าสุด : 12,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : ธุรการโอเปอร์เรเตอร์

สาขาอาชีพ : การผลิต / QA&QC / ตรวจสอบคุณภาพ /QC/QA/QM/ISO

ประสบการณ์ทั้งหมด 8 ปี ( 1 บริษัท )

- ธุรการโอเปอร์เรเตอร์ : ตุลาคม 2012 - กุมภาพันธ์ 2021

การศึกษา : ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน กรุงเทพมหานคร เขต 3

- สามัญ, GPA 2.61

ทักษะภาษา :ไทย

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

สมุทรสาคร ,กระทุ่มแบน

เงินเดือนล่าสุด : 12,800 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : ผู้ช่วยวิศวกร

สาขาอาชีพ : การผลิต / QA&QC / วางแผนการผลิต/ควบคุมการผลิต

ประสบการณ์ทั้งหมด 3 เดือน ( 1 บริษัท )

- ผู้ช่วยวิศวกร : ธันวาคม 2020 - มีนาคม 2021

การศึกษา : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

- วิศวกรรมการผลิต, GPA 2.64

ทักษะภาษา : -

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กรุงเทพมหานคร ,เขตบางบอน

เงินเดือนล่าสุด : 8,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : Technicien

สาขาอาชีพ : การผลิต / QA&QC / ควบคุมดูแลเครื่องจักร

ประสบการณ์ทั้งหมด 2 ปี ( 4 บริษัท )

- Technicien : เมษายน 2020 - ถึงปัจจุบัน

การศึกษา : วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราช

- Machine, GPA 3.58

ทักษะภาษา :อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

ระยอง

เงินเดือนล่าสุด : 15,000 บาท

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : นิสิตฝึกงาน

สาขาอาชีพ : การผลิต / QA&QC / ตรวจสอบคุณภาพ /QC/QA/QM/ISO

ประสบการณ์ทั้งหมด 0 เดือน ( 1 บริษัท )

- นิสิตฝึกงาน : มีนาคม 2012 - มีนาคม 2012

การศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

- พืชสวน, GPA 3.47

ทักษะภาษา : -

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

นครปฐม

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : ผู่ช่วยนักวิทยาศาสตร์

สาขาอาชีพ : การผลิต / QA&QC / ตรวจสอบคุณภาพ /QC/QA/QM/ISO

ประสบการณ์ทั้งหมด 4 เดือน ( 1 บริษัท )

- ผู่ช่วยนักวิทยาศาสตร์ : มิถุนายน 2020 - ตุลาคม 2020

การศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

- ชีววิทยาประยุกต์, GPA 2.91

ทักษะภาษา :ไทย,อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

ปทุมธานี

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

ตำแหน่งที่ต้องการ : -

สาขาอาชีพ : การผลิต / QA&QC / ตรวจสอบคุณภาพ /QC/QA/QM/ISO

ประสบการณ์ทั้งหมด -

การศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร, GPA 2.51

ทักษะภาษา :อังกฤษ

พื้นที่ทำงานที่ต้องการ

กำแพงเพชร

เงินเดือนล่าสุด : -

เงินเดือนที่ต้องการ : -

Top