fbpx
02พ.ค.

HR มือใหม่ตั้งหัวข้อ KPI ยังไงดี

KPI ย่อมาจาก (Key Performance Indicator) หรือ ตัวชี้วัดผลงานหลัก เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้องค์กรวัดผลประสิทธิภาพและความสำเร็จของกลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนงานต่างๆ การตั้งค่า KPI หรือตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน เป็นสิ่งสำคัญสำหรับหน่วยงานทรัพยากรบุคคล (HR) ในการวัดผลความสำเร็จและประสิทธิภาพของงาน

อย่างไรก็ตาม สำหรับ HR มือใหม่ การตั้งหัวข้อ KPI อาจเป็นเรื่องท้าทาย บทความนี้จะนำเสนอแนวทางและคำแนะนำในการตั้งหัวข้อ KPI ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับองค์กร และสามารถนำมาวัดผลได้จริง

กำหนดวัตถุประสงค์ของธุรกิจ

ให้เริ่มต้นด้วยการทำความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์หลักของธุรกิจ และเข้าใจว่า HR มีบทบาทอย่างไรในการสนับสนุนวัตถุประสงค์เหล่านั้น เช่น การเพิ่มผลผลิตภายในองค์กร, การลดค่าใช้จ่ายในการจ้างงาน, หรือการพัฒนาทักษะและสมรรถนะของพนักงาน ที่มีผลต่อธุรกิจในระยะยาว โดยการเข้าใจและกำหนดวัตถุประสงค์ชัดเจนช่วยให้ทุกคนในองค์กรทำงานไปในทิศทางเดียวกัน การที่จะให้ KPI สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของธุรกิจจะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นประโยชน์สำหรับการพัฒนาและปรับปรุงองค์กรให้มีประสิทธิภาพได้อย่างดียิ่งขึ้น

ระบุตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

ค้นหาตัวชี้วัดที่สามารถใช้วัดความสำเร็จของวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของ KPI นั้นๆ ในทาง HR, ตัวชี้วัดสามารถการสร้างความพึงพอใจในการทำงาน, อัตราการย้ายงาน, หรือความถี่ของการฝึกอบรมและพัฒนา การระบุตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของธุรกิจเป็นขั้นตอนสำคัญในการกำหนดหัวข้อ KPI มีความสำคัญมากเพื่อให้ทีมงานสามารถปฏิบัติตามเป้าหมายขององค์กรได้อย่างดีและสามารถวัดผลการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน การที่ KPI สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของธุรกิจจะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นประโยชน์สำหรับการพัฒนาและปรับปรุงองค์กรได้ด้วย การระบุตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของธุรกิจมีประโยชน์อย่างมากต่อการวัดและปรับปรุงผลการดำเนินงานขององค์กรในระยะยาว

ตรวจสอบความเป็นไปได้และเป้าหมายที่กำหนดไว้

ตรวจสอบว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้สามารถทำได้และมีความเป็นรูปธรรม และมีความเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมภายนอกขององค์กร อย่างเช่น ไม่ควรกำหนดเป้าหมายที่เกินกว่าความสามารถของทีมหรือโครงสร้างการทำงาน การตรวจสอบความเป็นไปได้และเป้าหมายที่กำหนดไว้เป็นขั้นตอนสำคัญในการตั้งหัวข้อ KPI ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากต่อความสำเร็จขององค์กร ซึ่งรวมถึงการช่วยให้องค์กรมีการวัดและประเมินผลการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงกับเป้าหมายของธุรกิจ การตั้งเป้าหมายให้มีความเป็นไปได้ ช่วยให้องค์กรมีการวางแผนและปรับปรุง KPI ให้เหมาะสมและสามารถให้ผลการทำงานออกมาดียิ่งขึ้น ดังนั้น การตรวจสอบความเป็นไปได้และเป้าหมายที่กำหนดไว้เป็นสิ่งสำคัญที่ในการกำหนด KPI ในองค์กร

ตั้ง KPI อย่างชัดเจนและสามารถวัดผลได้

แต่ละหัวข้อควรมีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถวัดได้โดยเฉพาะ นอกจากนี้ควรระบุวิธีการวัดผลและแหล่งข้อมูลที่จะใช้ การเขียน KPI อย่างชัดเจนและสามารถวัดได้ ช่วยให้เป้าหมายของธุรกิจเป็นที่เข้าใจและมีการวัดผลที่แม่นยำ ซึ่งช่วยให้องค์กรมีการบริหารจัดการและตัดสินใจในการปรับปรุงและพัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยสร้างการร่วมมือและความรับผิดชอบในทีมงาน โดยทุกคนสามารถรับรู้บทบาทและส่วนที่ต้องรับผิดชอบในการสร้างผลลัพธ์อย่างชัดเจน นอกจากนี้ KPI ที่เขียนอย่างชัดเจนยังช่วยให้องค์กรมีข้อมูลที่สมบูรณ์และโปร่งใสในการวัดผล ช่วยในการตัดสินใจและวางแผนในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง

ติดตามและประเมินผล

หลังจากกำหนด KPI แล้ว ควรติดตามผลอย่างต่อเนื่อง จะทำให้รู้ถึงความก้าวหน้าและทราบการปรับปรุงผลงาน การติดตามและประเมินผลช่วยให้ทุกคนในองค์กรมีการรับผิดชอบและร่วมมือในการทำตามเป้า และยังช่วยให้องค์กรมีข้อมูลที่มีคุณภาพและแม่นยำในการประเมินผล ช่วยในการตัดสินใจและวางแผน ทั้งนี้การติดตามและประเมินผล KPI ยังสร้างโอกาสให้ทีมงานได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะให้ดียิ่งขึ้น

ปรับแก้เงื่อนไขเท่าที่จำเป็น

การตั้ง KPI เป็นกระบวนการที่ต้องปรับอยู่เสมอ โดยใช้ข้อมูลและประสบการณ์จากการประเมินผลเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับองค์กร โดยการปรับ KPI ทำให้องค์กรมีความยืดหยุ่นและปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมธุรกิจ และยังเป็นการสร้างความร่วมมือและความรับผิดชอบในทีม ช่วยสนับสนุนให้องค์กรยกระดับการทำงาน การปรับแก้เงื่อนไข KPI เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จ

ในการตั้งหัวข้อ KPI สำหรับฝ่าย HR มือใหม่ ควรเริ่มต้นด้วยการเข้าใจวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กรอย่างชัดเจน จากนั้นระบุขอบเขตหลักๆ ของการดำเนินงานของ HR และตั้ง KPI ที่สอดคล้องกับงานเหล่านั้น เช่น การจัดการทรัพยากรบุคคล การพัฒนาบุคลากร หรือการสรรหาและเลือกบุคคล ทำให้เป้าหมายของ KPI เป็นไปได้และเชื่อถือได้ตามความสามารถของทีมและข้อจำกัดทรัพยากร สุดท้ายควรนึกถึงความสำคัญของการตรวจสอบและปรับแก้ KPI เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายและความต้องการของธุรกิจ