01มี.ค.

สำนักงานประกันสังคม ยืนยัน พร้อมจ่ายเงินชดเชย ให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ที่เป็นผู้ป่วยโควิด-19 โดยมีเงื่อนไข คือ • ผู้ประกันตนมาตรา 33 กรณีลาป่วย รับค่าจ้าง 30 วันแรกจากนายจ้าง แต่หากหยุดรักษาตัวเกิน 30 วัน สามารถเบิกสิทธิประโยชน์กรณีขาดรายได้จากประกันสังคม นับตั้งแต่วันที่ 31 ของการลาป่วย โดยได้รับเงินทดแทนร้อยละ 50 ของค่าจ้างจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท ได้รับครั้งละไม่เกิน 90 วัน ปีละไม่เกิน 180 วัน เว้นแต่โรคเรื้อรังไม่เกิน 365 วัน • ผู้ประกันตนมาตรา 39 รับเงินทดแทน ขาดรายได้ร้อยละ 50 โดยคิดจากฐานอัตราการนำส่งเงินสมทบ 4,800 บาท ครั้งละไม่เกิน 90 วัน ปีละไม่เกิน 180 วัน เว้นแต่โรคเรื้อรังไม่เกิน 365 วัน ยื่นแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน • สำหรับส่วนผู้ประกันตนมาตรา 40 ต้องนำส่งสมทบ 3 เดือน ภายในระยะเวลา 4 เดือน ก่อนเดือนที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย พิจารณาจากเอกสารหลักฐานและใบรับรองแพทย์ ยื่นแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน สำหรับผู้ประกันตนที่มีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สายด่วนประกันสังคม 1506 กด 6 หรือ 7

ข้อมูลจาก : สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน