fbpx
26มิ.ย.

Exit Interview หรือ การสัมภาษณ์ก่อนพนักงานลาออก ถ้าให้เปรียบเทียบก็เป็นเหมือนกุญแจสำคัญที่ช่วยให้องค์กรปลดล็อกข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์ ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของพนักงานที่มีต่อองค์กร ข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้องค์กรเข้าใจจุดแข็ง จุดอ่อน ระบุปัญหา และนำไปสู่การพัฒนาองค์กรให้ดียิ่งขึ้น

1. อะไรคือเหตุผลหลักที่ทำให้คุณตัดสินใจลาออกจากองค์กร?

คำถามนี้เปิดโอกาสให้พนักงานได้อธิบายเหตุผลที่แท้จริงเบื้องหลังการลาออก อาจเป็นเพราะความไม่พอใจในงาน เงินเดือน สวัสดิการ วัฒนธรรมองค์กร หรือโอกาสในการเติบโต

2. อะไรคือสิ่งที่คุณชอบที่สุดเกี่ยวกับการทำงานที่นี่?

คำถามนี้ช่วยให้รู้ถึงจุดแข็งขององค์กร สิ่งที่พนักงานประทับใจ และสิ่งที่องค์กรควรมีไว้

3. อะไรคือสิ่งที่คุณชอบน้อยที่สุดเกี่ยวกับการทำงานที่นี่?

คำถามนี้ช่วยให้รู้ถึงจุดอ่อนขององค์กร ปัญหา หรืออุปสรรคที่พนักงานเผชิญ ช่วยให้องค์กรรู้ถึงจุดที่ควรปรับปรุง

4. คุณคิดว่าองค์กรสามารถปรับปรุงอะไรได้บ้าง?

คำถามนี้เปิดโอกาสให้พนักงานได้เสนอแนะแนวทางการพัฒนาองค์กรอย่างตรงไปตรงมา

5. คุณคิดว่าหัวหน้างานของคุณสนับสนุนและให้คำแนะนำคุณอย่างไร?

คำถามนี้ช่วยให้เห็นและรับรู้ถึงประสิทธิภาพการบริหารจัดการของหัวหน้างาน ความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้ากับลูกน้อง และจุดที่ควรพัฒนา

6. คุณคิดว่าเพื่อนร่วมงานของคุณเป็นอย่างไร?

คำถามนี้ช่วยให้เข้าใจถึงถึงวัฒนธรรมองค์กร บรรยากาศการทำงาน และความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน ที่เป็นอยู่ตอนนั้น

7. คุณคิดว่ากระบวนการ onboarding ขององค์กรมีประสิทธิภาพหรือไม่?

คำถามนี้ช่วยให้รู้ถึงประสิทธิภาพของกระบวนการต้อนรับพนักงานใหม่ ช่วยให้องค์กรปรับปรุงกระบวนการให้ดียิ่งขึ้น

8. คุณคิดว่าองค์กรให้โอกาสในการพัฒนาและเติบโตแก่พนักงานมากน้อยแค่ไหน?

คำถามนี้ช่วยให้รู้ถึงโอกาสที่มากพอมั้ยสำหรับพนักงานในการฝึกอบรม การพัฒนาทักษะ และโอกาสในการเติบโตภายในองค์กร

9. คุณคิดว่าองค์กรมีระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพหรือไม่?

คำถามนี้ช่วยแวสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กร ช่องทางการสื่อสาร และความโปร่งใส

10. คุณจะแนะนำให้เพื่อนหรือคนรู้จักมาทำงานที่นี่หรือไม่? ทำไมหรือทำไมไม่?

คำถามนี้สะท้อนถึงภาพลักษณ์องค์กรในสายตาของพนักงาน หากพนักงานไม่แนะนำ อาจแสดงว่ามีปัญหาหรือความไม่พอใจที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของบริษัท

💭คำถามเพิ่มเติม

 • คุณมีคำแนะนำอะไรเพิ่มเติมสำหรับองค์กรหรือไม่?
 • คุณอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้างานของคุณไหม?
 • คุณคิดถึงอะไรเกี่ยวกับการทำงานที่นี่มากที่สุด?
 • อะไรคือสิ่งที่คุณภูมิใจที่สุดที่ได้ทำสำเร็จในระหว่างที่ทำงานที่นี่?
 • คุณมีแผนอะไรต่อไปหลังจากลาออกจากที่นี่?

ข้อควรระวัง

 • สร้างบรรยากาศการสัมภาษณ์ที่ผ่อนคลาย เป็นมิตร และปลอดภัย
 • แจ้งให้พนักงานทราบว่าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์จะถูกเก็บเป็นความลับ
 • เน้นย้ำว่าไม่มีคำตอบที่ผิด
 • ฟังอย่างตั้งใจ จดบันทึกอย่างละเอียด
 • ถามคำถามเพิ่มเติมเพื่อขุดลึกลงไปในประเด็นที่น่าสนใจ
 • ขอบคุณพนักงานสำหรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

การตั้งคำถามที่ตรงประเด็นและเป็นระบบใน Exit Interview สามารถช่วยให้องค์กรได้ข้อมูลที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและปรับปรุงองค์กรในอนาคต นอกจากนี้ ยังสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับพนักงานที่ยังอยู่ในองค์กรว่าผู้บริหารใส่ใจและต้องการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานอย่างแท้จริง