fbpx
26ก.พ.

ทำงานนอกเวลา นายจ้างต้องจ่าย OT

จากที่มีการถกเถียงกันบนโลกออนไลน์เรื่องการที่นายจ้างสั่งงานนอกเวลางานต้องจ่ายค่าล่วงเวลา ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว ต้องดูเนื้อหาข้อความที่สั่งมาว่าเป็นอย่างไร จะเหมาว่าทั้งหมดคือการสั่งทำงานไม่ได้ เช่น นายจ้างโทรมาคุยไม่นานเพื่อสั่งงานของวันถัดไป หรือไลน์มาแต่ไม่ได้สั่งให้ทำงานในวันนั้นๆ จะไม่ถือว่าเป็นการสั่งงาน ในทางกลับกันหากโทรมาสั่งงานและให้ทำให้เสร็จในวันนั้นเลย จะถือเป็นการให้ทำงานล่วงเวลาหรือทำงานในวันหยุด ทั้งนี้ ต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง หากลูกจ้างไม่ยินยอมสามารถปฏิเสธได้

อย่างไรก็ตาม หากนายจ้างสั่งให้ทำงานจริงในเวลา ดังนี้

1. นอกเวลาทำงานปกติ

2. ในวันหยุด ไม่ว่าจะหยุดประจำสัปดาห์ หยุดตามประเพณี หยุดพักผ่อนประจำปี

3. นอกเวลาทำงานปกติของวันหยุดทั้ง 3 ประเภทในข้อ 2

จะถือเป็นการให้ลูกจ้างทำงาน ตามมาตรา 61 – 64 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 แต่การทำงานในวันหยุด นายจ้างไม่ได้จ่ายค่าทำงานในวันหยุด 3 เท่า ตามที่กล่าวอ้างมา ตามมาตรา 56 ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างเท่ากับค่าจ้างในวันทำงานสำหรับวันหยุดดังต่อไปนี้

(1) วันหยุดประจำสัปดาห์ เว้นแต่ลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้าง รายวัน รายชั่วโมง หรือตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย

(2) วันหยุดตามประเพณี

(3) วันหยุดพักผ่อนประจำปี

มาตรา 61 ในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลา ในวันทำงานให้นายจ้างจ่ายค่าล่วงเวลาให้แก่ลูกจ้างอัตราไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าครึ่งของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงาน ตามจำนวนชั่วโมงที่ทำ หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าครึ่งของอัตราค่าจ้างต่อหน่วยในวันทำงานตามจำนวนผลงานที่ทำได้สำหรับลูกจ้าง ซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย

มาตรา 62 ในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานในวันหยุด ตาม มาตรา 28 มาตรา 29 หรือ มาตรา 30 ให้นายจ้างจ่ายค่าทำงานในวันหยุดให้แก่ลูกจ้างในอัตรา ดังต่อไปนี้

(1) สำหรับลูกจ้างซึ่งมีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุด ให้จ่ายเพิ่มขึ้นจากค่าจ้างอีกไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมง ในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำ หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าของอัตราค่าจ้างต่อหน่วยในวันทำงานตามจำนวนผลงานที่ทำได้ สำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย

(2) สำหรับลูกจ้างซึ่งไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุด ให้จ่ายไม่น้อยกว่าสองเท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตาม จำนวนชั่วโมงที่ทำ หรือไม่น้อยกว่าสองเท่าของอัตราค่าจ้างต่อหน่วยในวันทำงานตามจำนวนผลงานที่ทำได้สำหรับลูกจ้าง ซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย

มาตรา 63 ในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลา ในวันหยุด ให้นายจ้างจ่ายค่าล่วงเวลาในวันหยุดให้แก่ลูกจ้างใน อัตราไม่น้อยกว่าสามเท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำ หรือไม่น้อยกว่าสามเท่าของอัตราค่าจ้างต่อหน่วยในวันทำงานตามจำนวนผลงานที่ทำได้สำหรับลูกจ้าง ซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย 

มาตรา 64 ในกรณีที่นายจ้างมิได้จัดให้ลูกจ้างหยุดงาน หรือจัดให้ลูกจ้างหยุดงานน้อยกว่าที่กำหนดไว้ตาม มาตรา 28 มาตรา 29 และ มาตรา 30 ให้นายจ้างจ่ายค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุดให้แก่ลูกจ้างตามอัตราที่กำหนดไว้ใน มาตรา 62 และ มาตรา 63 เสมือนว่านายจ้างให้ลูกจ้างทำงานในวันหยุด

ดังนั้น ในข้อเท็จจริง : ต้องดูเนื้อหาข้อความที่สั่งมา เช่น นายจ้างโทรมาคุยไม่นานเพื่อสั่งงานของวันถัดไป หรือไลน์มาแต่ไม่ได้สั่งให้ทำงานในวันนั้น ๆ จะไม่ถือว่าเป็นการสั่งงาน ในทางกลับกันหากโทรมาสั่งงานและให้ทำให้เสร็จในวันนั้นเลย ถือเป็นการให้ทำงานล่วงเวลาหรือทำงานในวันหยุด ทั้งนี้ ต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง หากลูกจ้างไม่ยินยอมสามารถปฏิเสธได้

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กระทรวงแรงงานศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม

ขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.bangkokbiznews.com/news/1001464?