fbpx
30ม.ค.

ประกันสังคมออกประกาศ ผู้ประกันตนที่ป่วยโรคหยุดหายใจขณะนอนหลับ สามารถเบิกค่าตรวจและค่าอุปกรณ์ได้

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567 สำนักงานประกันสังคม ได้ออกประกาศคณะกรรมการการแพทย์ ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน โดย พล.ต.ท.ธนา ธุระเจน ประธานกรรมการการแพทย์ โดยเป็นกรณีการรักษาผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคหยุดหายใจขณะหลับและมีความจำเป็นต้องใช้เครื่องอัดอากาศขณะหายใจเข้า ให้แก่สถานพยาบาลที่สำนักงานกำหนดสิทธิในการรับบริการทางการแพทย์สำหรับผู้ประกันตน ตามมติคณะกรรมการการแพทย์

หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทน ดังนี้

การตรวจวินิจฉัยและดูแลรักษา

1.การตรวจการนอนหลับ ชนิดที่ 1 จ่ายในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 7,000 บาท

2.การตรวจการนอนหลับ ชนิดที่ 2 จ่ายในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 6,000 บาท

3.ค่าอุปกรณ์เครื่องอัดอากาศขณะหายใจเข้า อุปกรณ์เสริมสำหรับการรักษาในอัตราที่กำหนด

            3.1 เครื่องอัดอากาศขณะหายใจเข้า ชุดละ 20,000 บาท

            3.2 หน้ากากครอบจมูกหรือปากที่ใช้กับเครื่องอัดอากาศขณะหายใจเข้า ชิ้นละ 4,000 บาท

ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป