fbpx
14มิ.ย.

ในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI (Artificial Intelligence) กลายเป็นหัวข้อที่ถูกพูดถึงมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นในวงการธุรกิจ วิทยาศาสตร์ การแพทย์ หรือแม้กระทั่งในชีวิตประจำวันของเราเอง AI ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ แต่อีกมุมนึงก็มีความกลัวว่า AI จะเข้ามาแย่งงานของมนุษย์หรือไม่?

การที่ AI จะเข้ามาแทนที่งานบางประเภทเป็นเรื่องที่กำลังเป็นที่ถกเถียงและมีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง AI และเทคโนโลยีอัตโนมัติมีศักยภาพที่จะเข้ามาแทนที่หรือเปลี่ยนแปลงงานหลายประเภท ขึ้นอยู่กับลักษณะงานและวิธีการทำงาน ลองดูที่ประเภทของงานที่ AI มีแนวโน้มที่จะเข้ามาแทนที่หรือเปลี่ยนแปลงมากที่สุด:

1.งานที่ทำซ้ำ ๆ และงานทางกายภาพ: งานที่ต้องทำซ้ำ ๆ เหมือนกันและงานทางกายภาพที่ไม่ซับซ้อน เช่น งานในสายการผลิต, งานในโกดัง, และงานเก็บสินค้าเป็นตัวอย่างของงานที่ AI และหุ่นยนต์สามารถเข้ามาทำแทนได้อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำ

2.งานด้านข้อมูลและวิเคราะห์: งานที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวม, ประมวลผล, และวิเคราะห์ข้อมูล เช่น การทำบัญชี, การวิเคราะห์ตลาด, และการประเมินความเสี่ยง ซึ่ง AI สามารถประมวลผลข้อมูลได้รวดเร็วและแม่นยำกว่ามนุษย์

3.งานบริการลูกค้า: AI ในรูปแบบของแชทบอทและระบบตอบรับอัตโนมัติสามารถตอบคำถามพื้นฐานและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของลูกค้าได้ ซึ่งทำให้ลดความต้องการพนักงานบริการลูกค้าที่ทำงานซ้ำ ๆ

  1.งานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์สูง: เช่น การออกแบบกราฟิก, การเขียนหนังสือ, การสร้างสรรค์เพลง หรือการพัฒนาภาพยนตร์ งานเหล่านี้ต้องการความคิดสร้างสรรค์และการเข้าใจบริบทที่ลึกซึ้ง ซึ่ง AI ยังไม่สามารถทดแทนได้อย่างเต็มที่

  2.งานที่ต้องใช้การตัดสินใจเชิงซับซ้อนและมีความไม่แน่นอนสูง: เช่น การบริหารจัดการองค์กร, การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์, และการจัดการวิกฤตการณ์ งานเหล่านี้ต้องการการตัดสินใจที่ขึ้นอยู่กับประสบการณ์, ความเข้าใจเชิงลึก และการพิจารณาความไม่แน่นอนหลายๆ อย่างพร้อมกัน

  3.งานที่ต้องใช้ทักษะด้านอารมณ์และสังคมสูง: เช่น งานที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ, การให้คำปรึกษาทางจิตวิทยา, การสอนหนังสือ, และการทำงานทางสังคม งานเหล่านี้ต้องการความเข้าใจและการตอบสนองทางอารมณ์, การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

  4.งานที่ต้องการการปรับตัวและการแก้ปัญหาแบบทันทีทันใด: งานที่ต้องมีการปรับตัวและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอย่างรวดเร็ว เช่น งานก่อสร้างที่ต้องปรับเปลี่ยนแผนตามสถานการณ์หน้างาน, การบำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ซับซ้อน

   โอกาสใหม่จาก AI มีอยู่ในหลายด้านที่สามารถเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสังคมและธุรกิจได้ ดังนี้:

   1.ธุรกิจและอุตสาหกรรม:

   การทำงานอัตโนมัติ: AI สามารถช่วยให้กระบวนการทำงานเป็นอัตโนมัติ ลดความผิดพลาด และเพิ่มประสิทธิภาพ เช่น การผลิตสินค้า การจัดการโลจิสติกส์

   การวิเคราะห์ข้อมูล: AI ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ทำให้สามารถทำการตัดสินใจที่มีข้อมูลเป็นฐานและคาดการณ์แนวโน้มในอนาคตได้แม่นยำมากขึ้น

   2.การแพทย์และสุขภาพ:

   การวินิจฉัยโรค: AI ช่วยในการวิเคราะห์ภาพทางการแพทย์และวินิจฉัยโรคได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว

   การพัฒนายาใหม่: AI สามารถจำลองและคาดการณ์ผลของสารเคมีต่างๆ ทำให้การพัฒนายาใหม่ๆ เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

   3.การศึกษา:

   การสอนและการเรียนรู้ส่วนบุคคล: AI สามารถปรับเนื้อหาและรูปแบบการสอนให้เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละคน ทำให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

   การวิเคราะห์ผลการเรียน: AI ช่วยวิเคราะห์ผลการเรียนและพัฒนาวิธีการสอนที่เหมาะสมเพื่อปรับปรุงผลการเรียนของนักเรียน

   4.การเงิน:

   การบริหารความเสี่ยง: AI สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงินและช่วยในการตัดสินใจลงทุน

   การบริการลูกค้า: AI ช่วยในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าและให้บริการที่รวดเร็วผ่านแชทบอทและระบบการตอบอัตโนมัติ

   5.สังคมและสิ่งแวดล้อม:

   การวิเคราะห์ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม: AI ช่วยในการวิเคราะห์และติดตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม ทำให้สามารถพัฒนามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ดีขึ้น

   การจัดการทรัพยากร: AI ช่วยในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

   ในอนาคต การทำงานของมนุษย์จะเปลี่ยนแปลงไป มนุษย์จะต้องทำงานร่วมกับ AI พัฒนาทักษะใหม่ ๆ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง การศึกษาและการฝึกอบรมจึงมีความสำคัญ เพื่อเตรียมให้มนุษย์พร้อมสำหรับโลกของการทำงานในอนาคต

   AI ไม่ได้มาแย่งงานคน แต่มาเปลี่ยนแปลงลักษณะการทำงาน มนุษย์ต้องปรับตัว พัฒนาทักษะใหม่ ๆ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง อนาคตของการทำงานจะเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างมนุษย์และ AI เกิดโอกาสใหม่ ๆ และสร้างสิ่งที่ดีกว่าให้กับสังคม

   👉 ฝากประวัติกับออร์คิดจ๊อบเรามีตำแหน่งงานงานมากมายเป็นอีก1ตัวช่วยในการได้งาน