Resume Prompt

คัดสรรเรซูเม่ที่มีคุณภาพสูง ตรงตามคุณสมบัติที่ลูกค้าต้องการ

บริการ Outsource

สรรหาพนักงานชั่วคราว พนักงานตามสัญญาจ้าง ครอบคลุมทุกสาขาอาชีพ